• 81 -65611579 021
 • تاریخ : شنبه 28 فروردین 1400
 • ساعت : 15 : 29

کارت های آموزشی

 • فرآیند تولید قیر دمیده چهار(فرآیند ناپیوسته)
  فرآیند ناپیوسته در فرآيند ناپيوسته، برج هوادهي با حجم معين از خوراک پر شده و پس از دميدن هوا با شرايط از پيش تعيين شده (دماي واکنش، زمان، مقدار خوراک) و رسيدن محصول به مشخصات مورد نظر، برج تخليه گرديده و محصول در مخازن مورد نظر وارد مي گردد.
  فرآیند تولید قیر دمیده چهار(فرآیند ناپیوسته)
  • 637
 • فرآیند تولید قیر دمیده سه(فرآیند پیوسته)
  فرآیند پیوسته (بخش سوم) ميزان درصد اتلاف خوراک در فرآيند هوادهي معمولا بين 0/5-2 درصد وزني متغير مي باشد، اين ميزان به عوامل متعددي از جمله ويسکوزيته خوراک، دما، زمان هوادهي و ... بستگي دارد.
  فرآیند تولید قیر دمیده سه(فرآیند پیوسته)
  • 554
 • فرآیند تولید قیر دمیده دو(فرآیند پیوسته)
  فرآیند پیوسته (بخش دوم) واکنش اکسيداسيون واکنشي گرمازا است ، لذا براي کنترل دما و خارج کردن گرماي اضافه بايستي از مبدل يا مبدل هاي حرارتي با ظرفيت متناسب با دماي مطلوب استفاده نمود.
  فرآیند تولید قیر دمیده دو(فرآیند پیوسته)
  • 570
 • فرآیند تولید قیر دمیده یک(فرآیند پیوسته)
  فرآیند پیوسته (بخش اول) در فرآيند پيوسته ، خوراک با دبي معين و قابل کنترل و دماي از پيش تعيين شده به صورت پيوسته وارد برج هوادهي شده و پس از انجام عمليات هوادهي در شرايط ثابت عملياتي، به صورت پيوسته از برج هوادهي خارج مي شود.
  فرآیند تولید قیر دمیده یک(فرآیند پیوسته)
  • 616
 • روش های آزمون قیر هجده(درجه اشتعال قیر)
  درجه اشتعال قیر (بخش سوم) هنگامی که درجه حرارت قیر به 56 درجه سانتیگراد پایین تر از نقطه اشتعال تقریبی رسید، سرعت گرم شدن قیر را به 5 درجه سانتیگراد بر دقیقه کاهش می دهیم.
  روش های آزمون قیر هجده(درجه اشتعال قیر)
  • 546
 • روش های آزمون قیر هفده(درجه اشتعال قیر)
  درجه اشتعال قیر (بخش دوم) در صورتی که از قیر جامد یا نیمه جامد در این آزمایش استفاده می نمایید، باید آن را تا 176 درجه سانتیگراد گرم نمود تا ذوب شود.
  روش های آزمون قیر هفده(درجه اشتعال قیر)
  • 541