• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 1 بهمن 1398
 • ساعت : 4 : 20

نشریه مشاوران نفت

 • شماره چهارم
  مشاوران نفت سال چهارم شماره چهارم 1397
  درج شده توسط : مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  شماره چهارم
  • 129
 • شماره سوم
  مشاوران نفت سال سوم شماره سوم 1396
  درج شده توسط : مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  شماره سوم
  • 119
 • شماره دوم
  مشاوران نفت سال دوم شماره دوم 1395
  درج شده توسط : مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  شماره دوم
  • 118
 • شماره اول
  مشاوران نفت سال اول شماره اول 1394
  درج شده توسط : مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  شماره اول
  • 122
 • سرطان های شغلی
  عقیده بر این است که اکثر سرطان ها در افراد بالغ ناشی از ترکیبی از عواملی مانند تماس های محیطی و شیوه زندگی است.
  درج شده توسط : ادمین
  سرطان های شغلی
  • 21
 • اصول پیشگیری از بیماری های ناشی از کار
  یماری های شغلی، به اختلالات و عوارضی گفته می شود که در محیط هایی با طراحی غیرفنی و غیر بهداشتی به وجود می آیند.
  درج شده توسط : ادمین
  اصول پیشگیری از بیماری های ناشی از کار
  • 18