• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1400
 • ساعت : 22 : 36

کارت های آموزشی

 • تجهیزات آزمایشگاهی 49
  این روش آزمون برای تعیین چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی (American Pertroleum Industrial) API نفت خام، فرآورده های نفتی یا مخلوط هایی از فرآورده های نفتی و غیر نفتی است
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 49
  • 482
 • تجهیزات آزمایشگاهی 48
  این روش آزمون برای تعیین درجه حلالیت مواد قیری در تری کلرو اتیلن است، این مواد باید حاوی مقدار کم یا بدون مواد معدنی باشند.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 48
  • 391
 • تجهیزات آزمایشگاهی 46
  این آزمون برای درجه نفوذ قیر و مواد قیری به صورت جامد (Solid) و نیمه جامد (Semi-Solid) می باشد. این روش آزمون برای اندازه گیری قوام به کار می رود.درجه نفوذ بیشتر، نشان دهنده قوام کمتر است.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 46
  • 413
 • تجهیزات آزمایشگاهی 45
  این آزمون برای تعیین وزن مخصوص و چگالی مواد قیری نیمه جامد (Semi-Solid bituminous Materials) ، قیرهای خالص (Asphalt cements) و قیرهای قطرانی نرم به روش پیکنومترمی باشد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 45
  • 603
 • تجهیزات آزمایشگاهی 44
  این آزمون برای اندازه گیری گوگرد مرکاپتان در بنزین، نفت سفید، سوخت های توربین هواپیما و سوخت های حاصل از تقطیر حاوی 0.0003% تا 0.01 % جرمی گوگرد مرکاپتان می باشد
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 44
  • 423
 • تجهیزات آزمایشگاهی 43
  این روش آزمون برای تعیین نقطه جوش تعادلی مایعات خنک کننده موتور است. نقطه جوش تعادلی درجه حرارتی است که در آن، مایع خنک کننده موتور در دستگاه مجهز به سیستم سرد کننده، در شرایط تعادلی و فشار اتمسفر شروع به جوشیدن می کند. این آزمون برای مایعات خنک کننده موتور غلیظ و رقیق شده کاربرد دارد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی  43
  • 366