• 81 -65611579 021
 • تاریخ : جمعه 4 اسفند 1402
 • ساعت : 14 : 6

کارت های آموزشی

 • درباره روغن موتور های سنتیک چه می دانید?
  روغن های پایه سنتتیک گروه IV, V از لحاظ شیمیایی از مولکول های یکنواخت بدون پارافین ساخته شده اند که در آنها نیازی به استفاده از ادتیوهای VI نمی باشد. در سال های اخیر روغن های پایه گروه III را توسط راه فرار قانونی بر آنها لیبل سنتتیک گذاشتند. روغن های پایه نفتی گروه II گوگرد شان تصفیه شده و در دراز مدت خیلی خالصمی گردند. روغن موتورهای سنتتیک گروه III باید عاری از هرگونه ادتیوهای VI بوده باشند. معمولاً روغن های سنتتیک گروه V با روغن های پایه نفتی سازگار نبوده و متورم شده و قدرت سیل شوندگی ضعیفی دا...
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  درباره روغن موتور های سنتیک چه می دانید?
  • 1053
 • تجهیزات آزمایشگاهی 52
  این آزمون برای تعیین چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی API مایعات شفاف با ویسکوزیته پایین کاربرد دارد. همچنین برای مایعات دارای ویسکوزیته بالا نیز بوسیله تامین زمان کافی برای هیدرومتر به منظور رسیدن به تعادل دمایی و همچنین مایعات تیره رنگ با بکارگیری تصحیح مناسب هلالی کاربرد دارد. علاوه بر این، برای هر دو سیال شفاف و تیره، قبل از تصحیح دمای مرجع باید قرائت ها برای اثر انبساط گرمایی شیشه و اثرات دمای کالیبراسیون جایگزین نیز تصحیح شوند
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 52
  • 1162
 • تجهیزات آزمایشگاهی 51
  این آزمون برای تعیین چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی API مایعات شفاف با ویسکوزیته پایین کاربرد دارد. همچنین برای مایعات دارای ویسکوزیته بالا نیز بوسیله تامین زمان کافی برای هیدرومتر به منظور رسیدن به تعادل دمایی و همچنین مایعات تیره رنگ با بکارگیری تصحیح مناسب هلالی کاربرد دارد. علاوه بر این، برای هر دو سیال شفاف و تیره، قبل از تصحیح دمای مرجع باید قرائت ها برای اثر انبساط گرمایی شیشه و اثرات دمای کالیبراسیون جایگزین نیز تصحیح شوند
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 51
  • 1695
 • تجهیزات آزمایشگاهی 50
  قرائت های هیدرومتری که در ابتدا به دست می آیند، قرائت های نادرست هیدرومتر هستند و اندازه گیری های چگالی نیستند. قرائت ها بر روی هیدرومتر در دمای مرجع یا دمای معمولی دیگری اندازه گیری می شوند و قرائت ها برای اثر هلالی سطح مایع (اثر هلالی یا Meniscus)، اثر انبساط گرمایی شیشه، اثرات دمای کالیبراسیون جایگزین و همچنین برای دمای مرجع، قرائت های هیدرومتر هستند و اندازه گیری های چگالی نیستند.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 50
  • 1579
 • تجهیزات آزمایشگاهی 49
  این روش آزمون برای تعیین چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی (American Pertroleum Industrial) API نفت خام، فرآورده های نفتی یا مخلوط هایی از فرآورده های نفتی و غیر نفتی است
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 49
  • 1165
 • تجهیزات آزمایشگاهی 48
  این روش آزمون برای تعیین درجه حلالیت مواد قیری در تری کلرو اتیلن است، این مواد باید حاوی مقدار کم یا بدون مواد معدنی باشند.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 48
  • 1063