• 81 -65611579 021
 • تاریخ : شنبه 28 فروردین 1400
 • ساعت : 17 : 1

کارت های آموزشی

 • روش های آزمون قیرچهار(تعيين وزن مخصوص قير)
  تعيين وزن مخصوص قير (بخش دوم) وزن مخصوص قیر ابزار مناسبی برای تعیین منبع قیرها می باشد. برای مثال وزن مخصوص قیرهای نفت حدود 1.0 و وزن مخصوص قیرهای قطران بسته به طرز تهیه آن ها بین 1.10 تا 1.25 متغیر است. این وزن مخصوص ها در دمای معین 15.6 تا 25 درجه سانتیگراد تعیین می شوند.
  روش های آزمون قیرچهار(تعيين وزن مخصوص قير)
  • 400
 • روش های آزمون قیر سه(تعيين وزن مخصوص قير)
  تعيين وزن مخصوص قير (بخش اول) روش های مختلفی برای تعیین وزن مخصوص قیر وجود دارد که مبنای همه این روش ها، قانون ارشمیدس می باشد. طبق تعریف، وزن مخصوص قیر عبارت است از نسبت وزن حجم معینی از قیر به وزن آب هم حجم آن در درجه حرارت معین.
  روش های آزمون قیر سه(تعيين وزن مخصوص قير)
  • 369
 • روش های آزمون قیر دو(تعیین درجه نفوذ )
  تعیین درجه نفوذ (بخش دوم) هرچه قیر سخت تر باشد، درجه نفوذ آن کمتر و هرچه درجه نفوذ قیر بیشتر باشد قیر نرم تر خواهد بود.
  روش های آزمون قیر دو(تعیین درجه نفوذ )
  • 494
 • روش های آزمون قیر یک(تعیین درجه نفوذ)
  تعیین درجه نفوذ (بخش اول) نمونه قير پس از ريخته شدن در ظرف مخصوص و قرارگيری در يک حمام آب با درجه ثابت 25 درجه سانتيگراد پس از مدت حداقل 1/5 ساعت تحت نفوذ سوزن استاندارد با بار 100 گرم در مدت 5 ثانيه قرار می‌گيرد. ميزان نفوذ سوزن در قير بر حسب دهم ميليمتر به عنوان درجه نفوذ قير اندازه‌ گيری می شود .
  روش های آزمون قیر یک(تعیین درجه نفوذ)
  • 1348
 • مشخصات قیر
  نفوذ پذیری (Penetration) آزمایش درجه نفوذ برای تعیین سختی قیر انجام می شود، هر چه درجه نفوذ کمتر باشد قیر سخت تر است، برای کسب اطلاعات بیشتر به استاندارد ملی شماره 2950 مراجعه شود.
  مشخصات قیر
  • 340
 • روش تفكيك شيميايي گروه هاي سازنده قير دو
  روش تفكيك شيميايي گروه هاي سازنده قير پس از جداسازی آسفالتن از قیر برای جدا کردن سایر اجزا از مالتن از روش کروماتوگرافی بهره می گیرند. بدین ترتیب که یک بستر و حلال های مناسب را انتخاب می کنند. اکسید آلومینیوم فعال شده و یا سیلیکاژل به عنوان بستر به کار می روند.
  روش تفكيك شيميايي گروه هاي سازنده قير دو
  • 394