• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 23 : 27

روغن دنده (Gear Oil)

روغن دنده (Gear Oil)

روغن دنده (Gear Oil)

 

🔘  استاندارد ملی ایران به شماره INSO 2975 (استاندارد روغن دنده ساده معادل با API GL1 - ویژگی ها)

✔️ هدف و دامنه كاربرد:

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگی ها، بسته بندی، نشانه گذاری و نمونه برداری روغن های دنده ساده معادل با  GL1 API مورد استفاده در دنده هايی است، كه در شرايط كار ملايم، فشار و سرعت های لغزشی پايين كار ميكنند.
روغن دنده مطابق اين استاندارد می تواند در سيستم های جعبه دنده غير اتوماتيك (دستی)، با توجه به توصيه سازندگان آنها مورد استفاده قرار گيرد ولی استفاده از آنها به هيچ وجه در ديفرانسيل ها و جعبه دنده هايی كه دارای دنده های هيپوئيد می باشند، مجاز نمی باشد و كاربرد اين روغن محدود به مواردی خواهد بود كه از طرف سازنده دستگاه (دنده) توصيه شده باشد.

ويژگی ها:
روغن دنده ساده كه كيفيت آن با ويژگی های اين استاندارد مطابقت داشته باشد، از يك روغن معدنی فاقد مواد افزودنی EP و كاهش دهنده اصطكاك تشكيل شده است؛ ليكن برای اصلاح خواص آن می توان از بعضی مواد افزودنی مانند مواد افزودنی ضد كف، ضد زنگ و پايين آورنده نقطه ريزش استفاده کرد.

مواد تشكيل دهنده:

- روغن پايه:

روغن پایه مورد استفاده در ساخت اين نوع روغن دنده بايد مطابق با استاندارد ملی شماره 3299 ايران و با توجه به طبقه بندی API برای روغن های پايه باشد، تا بتواند ويژگی های مندرج در جدول يك را در روغن ايجاد كند.

- مواد افزودنی:

مواد افزودنی مورد استفاده بايد مورد تأييد سازمان ملی استاندارد ايران باشد.

يادآوری- توليد كننده روغن دنده بايد اطلاعات فنی كامل راجع به روغن پايه و مواد افزودنی را در اختيار سازمان ملی استاندارد ايران قرار دهد.

 

ويژگی های فيزيكی و شيميایی:

روغن دنده ساده مطابق اين استاندارد بايد دارای ويژگی های فيزيكی و شيميايی مندرج در جدول شماره يك اين استاندارد باشد.

جدول شماره یک ويژگی های فيزيكی و شيميایی روغن دنده ساده معادل با GL1 API

جدول شماره یک ويژگی های فيزيكی و شيميایی روغن دنده ساده معادل با GL1 API

 

بسته بندی:
روغن دنده بايد درحجم های كوارت (0.946 ليتر) تا 208 ليتری بسته بندی شود. 
ظروف حاوی روغن، بايد نشت و يا ريزش نداشته باشد.
پس از بسته بندی، ظروف بايد با درپوش مطمئن عرضه شود.

نشانه گذاری:
اطلاعات زير بايد به طور خوانا بر روی ظروف محتوی روغن درج شود؛

- سطح كيفيت روغن
- درجه گرانروی روغن
- كاربرد روغن
- حجم روغن بر حسب ليتر در 15 درجه سلسيوس
- نام تجاری
- شماره و تاريخ ساخت
- نام و نشانی توليد كننده
- عبارت "ساخت ايران" به زبان فارسی

 

🔘  استاندارد ملی ایران به شماره INSO 2873 (استاندارد روغن دنده هیپوئید معادل با API GL4 - ویژگی ها)

✔️ هدف و دامنه كاربرد:

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگی ها، بسته بندی، نشانه گذاری و نمونه برداری روغن معادل با
GL4 API مورد استفاده در دنده های هيپوئيد است، كه شرايط سرعت و بار متوسط تا زياد را تحمل می كند.

ويژگی ها:
روغن دنده هيپوئيد كه كيفيت آن با ويژگی های اين استاندارد مطابقت داشته باشد، از روغن پايه ومواد افزودنی لازم تشكيل شده است.

مواد تشكيل دهنده:

- روغن پايه:
روغن پايه مورد استفاده در ساخت اين نوع روغن دنده بايد مطابق با استاندارد ملی شماره 3299 ايران و با توجه به طبقه بندی API برای روغن های پايه باشد، تا بتواند ويژگی های مندرج در جدول يك را در روغن ايجاد كند.

- مواد افزودنی: 
مواد افزودنی مورد استفاده بايد مورد تأييد سازمان ملی استاندارد ايران باشد.

يادآوری- توليد كننده روغن دنده بايد اطلاعات فنی كامل راجع به روغن پايه و مواد افزودنی را در اختيار سازمان ملی استاندارد ايران قراردهد.

 

ويژگی های فيزيكی و شيميايی:

روغن دنده هيپوئيد مطابق اين استاندارد بايد دارای ويژگی های فيزيكی و شيميایی مندرج در جدول شماره يك اين استاندارد باشد.

جدول يك – ويژگی های فيزيكی و شيميايی روغن دنده هيپوئيد معادل با   API GL4

جدول يك – ويژگی های فيزيكی و شيميايی روغن دنده هيپوئيد معادل با   API GL4

جدول يك – ويژگی های فيزيكی و شيميايی روغن دنده هيپوئيد معادل با   API GL4
بسته بندی:
روغن دنده بايد درحجم های كوارت (0.946 ليتر) تا 208 ليتری بسته بندی شود.
ظروف حاوی روغن، بايد نشت و يا ريزش نداشته باشد.
پس از بسته بندی، ظروف بايد با درپوش مطمئن عرضه شود.


نشانه گذاری:
اطلاعات زير بايد به طور خوانا بر روی ظروف محتوي روغن درج شود؛
- سطح كيفيت روغن
- درجه گرانروی روغن
- كاربرد روغن
- حجم روغن بر حسب ليتر در 15 درجه سلسيوس
- نام تجاری
- شماره و تاريخ ساخت
- نام و نشانی توليد كننده
- عبارت "ساخت ايران" به زبان فارسی

 

 

[تمام مطالب مرتبط با روغن دنده (Gear Oil) در این صفحه بروزرسانی خواهد شد]


فرم ارسال نظر