• 81 -65611579 021
 • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
 • ساعت : 23 : 11

کارت های آموزشی

 • تجهیزات آزمایشگاهی 39
  این روش آزمون برای تعیین روش آزمون پایداری گریس های روان کننده در روی بلبرینگ در برابر شستشو با آب می باشد. این آزمون در دمای 38 درجه سلسیوس و 79 درجه سلسیوس در شرایط مشخص آزمایشگاهی انجام می گیرد. نتایج این آزمون را نمی توان برابر با نتایج شرایط عملی دانست.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 39
  • 1140
 • تجهیزات آزمایشگاهی 38
  این آزمون برای تعیین آب در نفت خام به روش تقطیر می باشد. داده های دقیق فقط برای مقادیر آب بالای یک درصد حجمی بدست می آید.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 38
  • 1377
 • تجهیزات آزمایشگاهی 37
  این روش آزمون برای اندازه گیری ترکیبات قلیایی در فرآورده های نفتی به روش تیتراسیون پتانسیومتری با استفاده از پرکلریک اسید در استیک اسید خالص است. این روش آزمون برای ترکیبات دارای خواص قلیائی شامل، بازهای آلی و معدنی، آمین ها، املاح اسید های ضعیف (مثل صابون ها)، املاح قلیائی، بازهای چند ظرفیتی و املاح فلزات سنگین کاربرد دارد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 37
  • 1120
 • تجهیزات آزمایشگاهی 36
  این روش آزمون برای تعیین ترکیبات اسیدی فرآورده های نفتی و روان کننده های محلول و یا تقریبا محلول در مخلوط تولوئن و ایزوپروپیل الکل است و برای تعیین اسیدهاییی که ثابت تفکیک آن ها در آب بزرگ تر از 10^(−9) است کاربرد دارد، اسیدهایی که به شدت ضعیف هستند و ثابت تفکیک آن ها کوچک تر از 10^(−9) است با این روش تداخل ندارند. هیچ رابطه کلی بین خوردگی یاتاقان و عدد اسیدی یا بازی، شناخته نشده است
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی  36
  • 1184
 • تجهیزات آزمایشگاهی 35
  این روش آزمون برای محاسبه شاخص گرانروی فرآورده های نفتی نظیر روغن های روان کننده و فرآورده های مربوطه با استفاده از گرانروی های سیستماتیک آنها در دمای 40 °C و 100 °C می باشد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 35
  • 1039
 • تجهیزات آزمایشگاهی 34
  این روش آزمون برای تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار ترکیباتی مانند روان کننده ها، مواد افزودنی و سیالات انتقال در فرآورده های نفتی است که تحت شرایط آزمون صابونی می شوند. اعداد صابونی شدن در تنظیم مشخصات محصول برای روان کننده ها و مواد افزودنی کاربرد دارند.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 34
  • 1170