• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1400
 • ساعت : 23 : 54

کارت های آموزشی

 • تجهیزات آزمایشگاهی 35
  این روش آزمون برای محاسبه شاخص گرانروی فرآورده های نفتی نظیر روغن های روان کننده و فرآورده های مربوطه با استفاده از گرانروی های سیستماتیک آنها در دمای 40 °C و 100 °C می باشد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 35
  • 359
 • تجهیزات آزمایشگاهی 34
  این روش آزمون برای تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار ترکیباتی مانند روان کننده ها، مواد افزودنی و سیالات انتقال در فرآورده های نفتی است که تحت شرایط آزمون صابونی می شوند. اعداد صابونی شدن در تنظیم مشخصات محصول برای روان کننده ها و مواد افزودنی کاربرد دارند.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 34
  • 413
 • تجهیزات آزمایشگاهی 33
  روغن های روانکار مورد استفاده در ماشین آلات مهمترین و کلیدی ترین عنوان جهت نظارت بر وضعیت ماشین ها است. حضور و یا افزایش عناصر آلاینده می تواند نشان دهنده مواد خارجی در روان کننده ها مانند ضدیخ، شن و ماسه، فلزات و ... که ممکن است منجر به تضعیف روان کننده گردد، باشند.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 33
  • 519
 • تجهیزات آزمایشگاهی 32
  این روش آزمون برای مایعات انتقال اتوماتیک، روغن دنده، روغن هیدرولیک و برخی از روانکار ها مورد استفاده قرار می گیرد. این روش تست قبلا تحت عنوان ویسکوزیته روانکارها در دمای پایین، اندازه گیری شده توسط ویسکومتر بروکفیلد نام داشت
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 32
  • 529
 • تجهیزات آزمایشگاهی 31
  این آزمون تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار آسفالتن نا محلول در هپتان موجود در نفت گاز، سوخت دیزل، نفت کوره باقی مانده، روغن روان کننده، قیر و نفت خام است، که دمای آن از دمای روغن°C 260 بیش تر باشد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی  31
  • 364
 • تجهیزات آزمایشگاهی 30
  این آزمون روشی برای اندازه گیری گرانروی ظاهری روغن های موتور و روغن های پایه با استفاده از شبیه ساز استارت زدن در سرما در دماهای بین –10 °C تا –35 °C در تنش های برشی تقریبی Pa 50000 تا Pa 100000 و مقدار سرعت های برشی تقریبی 10^4 𝑠^(−1) تا 10^5 𝑠^(−1) برای گرانروی های تقریبی بین mPa.s 900 تا mPa.s 25000 می باشد. گستره دستگاه به مدل دستگاه و نسخه نرم افزار نصب شده وابسته است
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 30
  • 376