• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
 • ساعت : 0 : 41

کارت های آموزشی

 • تجهیزات آزمایشگاهی 46
  این آزمون برای درجه نفوذ قیر و مواد قیری به صورت جامد (Solid) و نیمه جامد (Semi-Solid) می باشد. این روش آزمون برای اندازه گیری قوام به کار می رود.درجه نفوذ بیشتر، نشان دهنده قوام کمتر است.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 46
  • 1212
 • تجهیزات آزمایشگاهی 45
  این آزمون برای تعیین وزن مخصوص و چگالی مواد قیری نیمه جامد (Semi-Solid bituminous Materials) ، قیرهای خالص (Asphalt cements) و قیرهای قطرانی نرم به روش پیکنومترمی باشد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 45
  • 1451
 • تجهیزات آزمایشگاهی 44
  این آزمون برای اندازه گیری گوگرد مرکاپتان در بنزین، نفت سفید، سوخت های توربین هواپیما و سوخت های حاصل از تقطیر حاوی 0.0003% تا 0.01 % جرمی گوگرد مرکاپتان می باشد
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 44
  • 1320
 • تجهیزات آزمایشگاهی 43
  این روش آزمون برای تعیین نقطه جوش تعادلی مایعات خنک کننده موتور است. نقطه جوش تعادلی درجه حرارتی است که در آن، مایع خنک کننده موتور در دستگاه مجهز به سیستم سرد کننده، در شرایط تعادلی و فشار اتمسفر شروع به جوشیدن می کند. این آزمون برای مایعات خنک کننده موتور غلیظ و رقیق شده کاربرد دارد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی  43
  • 1094
 • تجهیزات آزمایشگاهی 41
  این روش آزمون برای اندازه گیری انواع هیدروکربن در محدوده غلظت 5 تا 99 درصد حجمی هیدروکربن های آروماتیک، 0.3 تا 55 درصد حجمی الفین هاOlefinو ا تا 95 درصد حجمی هیدروکربن های سیر شده Saturated Hydrocarbonsدر برش های نفتی که زیر 315 درجه سلسیوس تقطیر شده اند،
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 41
  • 1147
 • تجهیزات آزمایشگاهی 40
  هدف از این آزمون تعیین روشی برای اندازه گیری نقطه قطره ای شدن گریس های روان کننده می باشد. این آزمون برای استفاده در حمام با دمای بالاتر از C ° 288 پیشنهاد نمی گردد. نقطه قطره ای شدن، مقدار عددی اختصاص داده شده به یک ترکیب گریس است و نشان دهنده دمایی است
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 40
  • 1331