• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1400
 • ساعت : 22 : 55

کارت های آموزشی

 • تجهیزات آزمایشگاهی 17
  این تست می تواند حضور احتمالی مواد قابل اشتعال در یک ماده نسبتا غیر فعال یا غیر قابل اشتعال را نشان دهد، به عنوان مثال نقطه اشتعال پایین روی یک نمونه آزمایش روغن موتور می تواند آلودگی بنزین را نشان دهد.
  درج شده توسط :مشاوران ازما نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 17
  • 414
 • تجهیزات آزمایشگاهی 16
  در این روش آزمون باید برای اندازه گیری و توصیف خواص مواد، محصولات یا مجموعه ها در پاسخ به گرما و منبع احتراق در شرایط آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار گیرد و نباید برای توصیف یا ارزیابی خطر آتش سوزی مواد در شرایط واقعی قرار گیرد. این روش نقطه اشتعال محصولات نفتی در محدوده دمای 40 تا 370 درجه سلسیوس را به صورت دستی و اتوماتیک ارائه می دهد. برای تعیین نقطه اشتعال بالاتر از 250 درجه سلسیوس می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما دقت بیش از این دما مشخص نشده است
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 16
  • 362
 • تجهیزات آزمایشگاهی15
  در بسیاری از موارد مانند چرخ دنده های توربین های بخار، آب می تواند با روان کننده مخلوط شود که منجر به زنگ زدن قطعات فلزی می گردد.این روش آزمون ، ارزیابی توانایی روغن های معدنی در برابر آب و کمک از جلوگیری زنگ زدن قطعات فلزی است که برای سایر روغن ها، مانند روغن دنده و هیدرولیک نیز استفاده می گردد. باید توجه داشت که برای روغن های سنتزی مانند فسفات استر و . . . تجهیزات و لوازم مناسب و مقاوم در برابر واکنش های شیمیایی باشد
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی15
  • 421
 • تجهیزات آزمایشگاهی 14
  این روش تست برای تعیین مولفه های هیدروکربن های خاص در سوخت های موتور های احتراق جرقه ای می باشد که مخلوط آنها شامل ترکیبات اکسیژن دار (مانند ETBE، MTBE، Ethanol و غیره) را در محدوده جوش 225 درجه سانتیگراد و 1 تا 30 درصد وزنی را پوشش می دهد. باید توجه داشت که ترکیبات PONA به دلیل عدم شناسایی تمام اجزای موجود با خطا مواجه خواهد شد. این روش برای نمونه های حاوی کمتر از 25 درصد ترکیب الفین دار قابل استفاده است
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 14
  • 524
 • تجهیزات آزمایشگاهی 13
  تعریف رنگ محصولات فرآورده های نفتی عمدتا برای اهداف کنترل تولید استفاده می شود و یکی از ویژگی های مهم کیفیت است، زیرا رنگ محصول به راحتی توسط کاربر مشاهده می گردد. با این حال، رنگ همیشه راهنمای قابل اعتماد برای کیفیت محصول نیست و نباید بدون استفاده از مشخصات محصول مورد استفاده قرار گیر
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 13
  • 391
 • تجهیزات آزمایشگاهی 12
  نفت خام دارای ترکیبات گوگردی است که اکثر آنها در حین پالایش حذف می شوند. با این حال ترکیبات گوگردی باقی مانده در محصول نفتی باعث اثرات خوردگی بر روی فلزات خواهند شد. این خوردگی به طور مستقیم به مقدار کل گوگرد بستگی ندارد بلکه با توجه به نوع ترکیبات شیمیایی گوگرد موجود است.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 12
  • 419