• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 21 : 40

کارت های آموزشی

 • تجهیزات آزمایشگاهی15
  در بسیاری از موارد مانند چرخ دنده های توربین های بخار، آب می تواند با روان کننده مخلوط شود که منجر به زنگ زدن قطعات فلزی می گردد.این روش آزمون ، ارزیابی توانایی روغن های معدنی در برابر آب و کمک از جلوگیری زنگ زدن قطعات فلزی است که برای سایر روغن ها، مانند روغن دنده و هیدرولیک نیز استفاده می گردد. باید توجه داشت که برای روغن های سنتزی مانند فسفات استر و . . . تجهیزات و لوازم مناسب و مقاوم در برابر واکنش های شیمیایی باشد
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی15
  • 1155
 • تجهیزات آزمایشگاهی 14
  این روش تست برای تعیین مولفه های هیدروکربن های خاص در سوخت های موتور های احتراق جرقه ای می باشد که مخلوط آنها شامل ترکیبات اکسیژن دار (مانند ETBE، MTBE، Ethanol و غیره) را در محدوده جوش 225 درجه سانتیگراد و 1 تا 30 درصد وزنی را پوشش می دهد. باید توجه داشت که ترکیبات PONA به دلیل عدم شناسایی تمام اجزای موجود با خطا مواجه خواهد شد. این روش برای نمونه های حاوی کمتر از 25 درصد ترکیب الفین دار قابل استفاده است
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 14
  • 1754
 • تجهیزات آزمایشگاهی 13
  تعریف رنگ محصولات فرآورده های نفتی عمدتا برای اهداف کنترل تولید استفاده می شود و یکی از ویژگی های مهم کیفیت است، زیرا رنگ محصول به راحتی توسط کاربر مشاهده می گردد. با این حال، رنگ همیشه راهنمای قابل اعتماد برای کیفیت محصول نیست و نباید بدون استفاده از مشخصات محصول مورد استفاده قرار گیر
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 13
  • 1057
 • تجهیزات آزمایشگاهی 12
  نفت خام دارای ترکیبات گوگردی است که اکثر آنها در حین پالایش حذف می شوند. با این حال ترکیبات گوگردی باقی مانده در محصول نفتی باعث اثرات خوردگی بر روی فلزات خواهند شد. این خوردگی به طور مستقیم به مقدار کل گوگرد بستگی ندارد بلکه با توجه به نوع ترکیبات شیمیایی گوگرد موجود است.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 12
  • 1076
 • تجهیزات آزمایشگاهی 11
  فشار بخار یک ویژگی فیزیکی مایعات فرار است که برای بنزین های خودرو و هواپیما در فرآیند استارت موتور، گرم شدن و ارتفاع بالا بسیار مهم است. این روش آزمون برای تعیین فشار بخار در دمای C˚ 37.5 محصولات نفتی و نفت خام با نقطه جوش اولیه بالای صفر درجه سانتیگراد است. این روش آزمون، روش هایی برای تعیین فشار بخار بنزین، نفت خام و سایر فرآورده های نفتی را پوشش می دهد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 11
  • 2782
 • تجهیزات آزمایشگاهی 10
  این روش آزمون برای تعیین مقدار کربن باقی مانده (کک) بعد از پیرولیز شدن را تعیین می کند. کربن باقی مانده از سوخت ها نزدیک به رسوبات محفظه احتراق می باشد. روغن موتور ها ممکن است به علت وجود افزودنی ها (ادتیوها) مقدار کربن باقی مانده را افزایش دهد. اصطلاح کربن باقی مانده در این روش آزمون برای تعیین مقدار کربن تشکیل شده در اثر تبخیر یا پیرولیز یک محصول نفتی است، اما باقی مانده به طور کامل از کربن تشکیل نشده بلکه یک کک است که می تواند در نهایت توسط پیرولیز تغییر کند.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 10
  • 1097