• 81 -65611579 021
 • تاریخ : جمعه 1 آذر 1398
 • ساعت : 3 : 51

مقالات

 • دسته بندی الکل ها دسته بندی الکل ها
  الکل ها بر اساس تعداد گروه های هیدروکسیل در مولکول و ماهیت کربن متصل به گروه هیدروکسیل به گروه های مختلف دسته بندی می شوند.
  • 23
 • الکل الکل
  الکل ها ترکیبات آلی هستند که در آنها یک یا چند اتم هیدروژن از هیدروکربن با گروه هیدروکسیل جایگزین می شود.
  • 28
 • واکنش جانشینی الکترون دوستی آروماتیکی واکنش جانشینی الکترون دوستی آروماتیکی
  واکنش جانشینی الکترون دوستی آروماتیکی در دو مرحله پیش می رود. ابتدا الکتروفیل E+ به اتم کربن حلقه بنزن اضافه می شود. در مرحله دوم، کربوکاتیون حاصل یک پروتون را برای ایجاد دوباره سیستم آروماتیک حذف می ...
  • 22
 • بنزن بنزن
  ترکیبات آلیفاتیک دارای ساختار زنجیر باز هستند و می توانند پیوندهای یگانه، دوگانه و سه گانه کربن – کربن داشته باشند.
  • 18
 • آلکین آلکین
  آلکین ها دارای ساختاری هستند که کربن از طریق یک پیوند سه گانه با یک اتم کربن دیگر پیوند می دهد.
  • 15