• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1400
 • ساعت : 19 : 7

مقالات

 • امولاسیون امولاسیون
  یک امولاسیون مخلوطی از دو فاز مایع امتزاج ناپذیر است که یک فاز در فاز دیگر پراکنده می شود.
  • 788
 • آلکیلاسیون آلکیلاسیون
  آلکیلاسیون فرآیند تولید بنزین از الفین های سبک و ایزو بوتان در حضور کاتالیزور اسیدی است.
  • 777
 • ویسکوزیته ویسکوزیته
  ویسکوزیته به عنوان عامل اصلی برای مقاومت حرکت سیال در نظر گرفته می شود.
  • 769
 • ماهیت عدم قطعیت اندازه گیری ماهیت عدم قطعیت اندازه گیری
  به دلیل وجود منابع عدم قطعیت، نتایج اندازه گیری دارای عدم قطعیت هستند.
  • 616
 • طیف بینی رامان طیف بینی رامان
  پراکندگی رامان می تواند با یک تغییر در انرژی ارتعاشی، چرخشی یا الکترونی یک مولکول اتفاق بیافتد.
  • 720