• 81 -65611579 021
 • تاریخ : یکشنبه 22 فروردین 1400
 • ساعت : 17 : 37

کارت های آموزشی

 • تجهیزات آزمایشگاهی 12
  نفت خام دارای ترکیبات گوگردی است که اکثر آنها در حین پالایش حذف می شوند. با این حال ترکیبات گوگردی باقی مانده در محصول نفتی باعث اثرات خوردگی بر روی فلزات خواهند شد. این خوردگی به طور مستقیم به مقدار کل گوگرد بستگی ندارد بلکه با توجه به نوع ترکیبات شیمیایی گوگرد موجود است.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 12
  • 342
 • تجهیزات آزمایشگاهی 11
  فشار بخار یک ویژگی فیزیکی مایعات فرار است که برای بنزین های خودرو و هواپیما در فرآیند استارت موتور، گرم شدن و ارتفاع بالا بسیار مهم است. این روش آزمون برای تعیین فشار بخار در دمای C˚ 37.5 محصولات نفتی و نفت خام با نقطه جوش اولیه بالای صفر درجه سانتیگراد است. این روش آزمون، روش هایی برای تعیین فشار بخار بنزین، نفت خام و سایر فرآورده های نفتی را پوشش می دهد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 11
  • 808
 • تجهیزات آزمایشگاهی 10
  این روش آزمون برای تعیین مقدار کربن باقی مانده (کک) بعد از پیرولیز شدن را تعیین می کند. کربن باقی مانده از سوخت ها نزدیک به رسوبات محفظه احتراق می باشد. روغن موتور ها ممکن است به علت وجود افزودنی ها (ادتیوها) مقدار کربن باقی مانده را افزایش دهد. اصطلاح کربن باقی مانده در این روش آزمون برای تعیین مقدار کربن تشکیل شده در اثر تبخیر یا پیرولیز یک محصول نفتی است، اما باقی مانده به طور کامل از کربن تشکیل نشده بلکه یک کک است که می تواند در نهایت توسط پیرولیز تغییر کند.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 10
  • 334
 • تجهیزات آزمایشگاهی 9
  نقطه آنیلین اغلب برای ارزیابی مقدار هیدروکربن های آروماتیک در مخلوط محصولات نفتی به کار می رود. هیدروکربن های آروماتیک پایین ترین و پارافین ها بالاترین مقدار را نشان می دهند. و سیکلو پارافین ها و الفین ها بین این دو قرار می گیرند. در مجموعه های مشابه یا همسان (homologous) نقاط آنیلین با افزایش وزن مولکولی افزایش می یابد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 9
  • 482
 • تجهیزات آزمایشگاهی 8
  مقدار خاکستر اطلاعات خوبی در مورد کیفیت محصولات و فرآورده های نفتی ارائه می دهد. خاکستر می تواند حاصل از ترکیبات نفتی ، ترکیبات محلول در آب فلزی و . . . را در محدوده ی 0.001 – 0.180 درصد جرمی در نفت خام، سوخت ها، روانکارها، روغن ها، واکس ها و سایر محصولات نفتی را شامل شود که در آن هر ماده ی تشکیل دهنده خاکستر به طور معمول به عنوان ناخالصی یا آلاینده محسوب می گردد. باید توجه داشت که این آزمون محدود به مواد پتروشیمی است که عاری از مواد افزودنی (ادتیو) فسفر دار باشد. چون سبب اضافه شدن وزن خاکستر خ...
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی  8
  • 311
 • تجهیزات آزمایشگاهی 7
  این آزمون برای ارزیابی میزان تشکیل کف در دمای 24 درجه سانتیگراد و 93.5 درجه سانتیگراد را پوشش می دهد. کف (فوم) در سیستم های چرخ دنده ای با سرعت بالا، پمپ ها، پروانه ها و . . . ایجاد مشکل می کند. ( روانکاری ناکافی، کاویتاسیون و خوردگی و . . . ) مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.
  درج شده توسط :مشاوارن آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 7
  • 340