• 81 -65611579 021
 • تاریخ : شنبه 28 فروردین 1400
 • ساعت : 15 : 14

کارت های آموزشی

 • تجهیزات آزمایشگاهی 30
  این آزمون روشی برای اندازه گیری گرانروی ظاهری روغن های موتور و روغن های پایه با استفاده از شبیه ساز استارت زدن در سرما در دماهای بین –10 °C تا –35 °C در تنش های برشی تقریبی Pa 50000 تا Pa 100000 و مقدار سرعت های برشی تقریبی 10^4 𝑠^(−1) تا 10^5 𝑠^(−1) برای گرانروی های تقریبی بین mPa.s 900 تا mPa.s 25000 می باشد. گستره دستگاه به مدل دستگاه و نسخه نرم افزار نصب شده وابسته است
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 30
  • 313
 • تجهیزات آزمایشگاهی 29
  این آزمون تعیین محدوده ی نقاط جوش در خلاء، برای فرآورده های نفتی و بیودیزل است که به طور جزئی یا کامل در بیشینه دمای مایع 400 درجه سانتیگراد تبخیر می شوند.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 29
  • 367
 • تجهیزات آزمایشگاهی 28
  این آزمون برای تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار صمغ موجود در سوخت های هواپیما و صمغ موجود در بنزین موتور یا سایر مواد تقطیر فرار در حالت نهایی آن ها و در زمان انجام آزمون می باشد. روش دیگری نیز برای اندازه گیری بخش نامحلول در هپتان باقی مانده در سوخت های غیر هواپیما می باشد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 28
  • 315
 • تجهیزات آزمایشگاهی 27
  این روش آزمون برای تقطیر فرآورده های نفتی در فشار اتمسفر با استفاده از دستگاه تقطیر می باشد. این روش، تعیین کمی مشخصات دامنه جوش فرآورده هایی نظیر محصولات سبک و تقطیر میانی، سوخت های موتور بنزینی خودروها با یا بدون ترکیبات اکسیژن دار، سوخت جت، سوخت های توربین هواپیما، سوخت های دیزلی، ترکیبات بیو دیزل تا 20 درصد، سوخت های دریایی، حلال های نفتی ویژه ، انواع نفتا، حلال های نفتی سفید، انواع نفت سفید و سوخت های مشعل درجه 1 و 2 را در بر می گیرد
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 27
  • 334
 • تجهیزات آزمایشگاهی 26
  این روش آزمون برای فرآورده های نفتی و سوخت های بیو دیزل (Biodiesel) که در لایه هایی با ضخامت 40mm با نقطه ابری شدن زیر ℃ 40هستند را پوشش می دهد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 26
  • 343
 • تجهیزات آزمایشگاهی 25
  این آزمون، نفوذ مخروط در گریس های روان کننده در طیف گسترده از عدد NLGI (the International Lubricating Grease Institute ) از 000 تا 6 و همچنین گریس های سفت با نفوذ کمتر از 85 را ارزیابیمی کند. نتایج آزمون نفوذ برای تعیین درجهNLGI یک گریس استفاده می شود، که با توجه به جدول ذیل طبقه بندی می گردد:
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 25
  • 322