• 81 -65611579 021
 • تاریخ : یکشنبه 22 فروردین 1400
 • ساعت : 17 : 55

کارت های آموزشی

 • تجهیزات آزمایشگاهی 36
  این روش آزمون برای تعیین ترکیبات اسیدی فرآورده های نفتی و روان کننده های محلول و یا تقریبا محلول در مخلوط تولوئن و ایزوپروپیل الکل است و برای تعیین اسیدهاییی که ثابت تفکیک آن ها در آب بزرگ تر از 10^(−9) است کاربرد دارد، اسیدهایی که به شدت ضعیف هستند و ثابت تفکیک آن ها کوچک تر از 10^(−9) است با این روش تداخل ندارند. هیچ رابطه کلی بین خوردگی یاتاقان و عدد اسیدی یا بازی، شناخته نشده است
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی  36
  • 342
 • تجهیزات آزمایشگاهی 35
  این روش آزمون برای محاسبه شاخص گرانروی فرآورده های نفتی نظیر روغن های روان کننده و فرآورده های مربوطه با استفاده از گرانروی های سیستماتیک آنها در دمای 40 °C و 100 °C می باشد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 35
  • 306
 • تجهیزات آزمایشگاهی 34
  این روش آزمون برای تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار ترکیباتی مانند روان کننده ها، مواد افزودنی و سیالات انتقال در فرآورده های نفتی است که تحت شرایط آزمون صابونی می شوند. اعداد صابونی شدن در تنظیم مشخصات محصول برای روان کننده ها و مواد افزودنی کاربرد دارند.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 34
  • 339
 • تجهیزات آزمایشگاهی 33
  روغن های روانکار مورد استفاده در ماشین آلات مهمترین و کلیدی ترین عنوان جهت نظارت بر وضعیت ماشین ها است. حضور و یا افزایش عناصر آلاینده می تواند نشان دهنده مواد خارجی در روان کننده ها مانند ضدیخ، شن و ماسه، فلزات و ... که ممکن است منجر به تضعیف روان کننده گردد، باشند.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 33
  • 395
 • تجهیزات آزمایشگاهی 32
  این روش آزمون برای مایعات انتقال اتوماتیک، روغن دنده، روغن هیدرولیک و برخی از روانکار ها مورد استفاده قرار می گیرد. این روش تست قبلا تحت عنوان ویسکوزیته روانکارها در دمای پایین، اندازه گیری شده توسط ویسکومتر بروکفیلد نام داشت
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 32
  • 371
 • تجهیزات آزمایشگاهی 31
  این آزمون تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار آسفالتن نا محلول در هپتان موجود در نفت گاز، سوخت دیزل، نفت کوره باقی مانده، روغن روان کننده، قیر و نفت خام است، که دمای آن از دمای روغن°C 260 بیش تر باشد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی  31
  • 300