• 81 -65611579 021
 • تاریخ : شنبه 28 فروردین 1400
 • ساعت : 21 : 30

کارت های آموزشی

 • تجهیزات آزمایشگاهی 43
  این روش آزمون برای تعیین نقطه جوش تعادلی مایعات خنک کننده موتور است. نقطه جوش تعادلی درجه حرارتی است که در آن، مایع خنک کننده موتور در دستگاه مجهز به سیستم سرد کننده، در شرایط تعادلی و فشار اتمسفر شروع به جوشیدن می کند. این آزمون برای مایعات خنک کننده موتور غلیظ و رقیق شده کاربرد دارد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی  43
  • 310
 • تجهیزات آزمایشگاهی 41
  این روش آزمون برای اندازه گیری انواع هیدروکربن در محدوده غلظت 5 تا 99 درصد حجمی هیدروکربن های آروماتیک، 0.3 تا 55 درصد حجمی الفین هاOlefinو ا تا 95 درصد حجمی هیدروکربن های سیر شده Saturated Hydrocarbonsدر برش های نفتی که زیر 315 درجه سلسیوس تقطیر شده اند،
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 41
  • 314
 • تجهیزات آزمایشگاهی 40
  هدف از این آزمون تعیین روشی برای اندازه گیری نقطه قطره ای شدن گریس های روان کننده می باشد. این آزمون برای استفاده در حمام با دمای بالاتر از C ° 288 پیشنهاد نمی گردد. نقطه قطره ای شدن، مقدار عددی اختصاص داده شده به یک ترکیب گریس است و نشان دهنده دمایی است
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 40
  • 331
 • تجهیزات آزمایشگاهی 39
  این روش آزمون برای تعیین روش آزمون پایداری گریس های روان کننده در روی بلبرینگ در برابر شستشو با آب می باشد. این آزمون در دمای 38 درجه سلسیوس و 79 درجه سلسیوس در شرایط مشخص آزمایشگاهی انجام می گیرد. نتایج این آزمون را نمی توان برابر با نتایج شرایط عملی دانست.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 39
  • 348
 • تجهیزات آزمایشگاهی 38
  این آزمون برای تعیین آب در نفت خام به روش تقطیر می باشد. داده های دقیق فقط برای مقادیر آب بالای یک درصد حجمی بدست می آید.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 38
  • 391
 • تجهیزات آزمایشگاهی 37
  این روش آزمون برای اندازه گیری ترکیبات قلیایی در فرآورده های نفتی به روش تیتراسیون پتانسیومتری با استفاده از پرکلریک اسید در استیک اسید خالص است. این روش آزمون برای ترکیبات دارای خواص قلیائی شامل، بازهای آلی و معدنی، آمین ها، املاح اسید های ضعیف (مثل صابون ها)، املاح قلیائی، بازهای چند ظرفیتی و املاح فلزات سنگین کاربرد دارد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 37
  • 325