• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
 • ساعت : 3 : 49

استانداردهای بین المللی

 • ASTM D566
  Dropping Point of Lubricating Grease
 • ASTM D217
  Cone Penetration of Lubricating Grease
 • ASTM D2783
  Measurement of Extreme-Pressure Properties of Lubricating Fluids - Four-Ball Method
 • ASTM D6082
  High Temperature Foaming Characteristics of Lubricating Oils
 • ASTM D2502
  Estimation of Mean Relative Molecular Mass of Petroleum Oils from Viscosity Measurements
 • ASTM D3238
  Calculation of Carbon Distribution and Structural Group Analysis of Petroleum Oils by the n-d-M Method
 • ASTM D5800
  Evaporation Loss of Lubricating Oils by the Noack Method
 • ASTM D5293
  Apparent Viscosity of Engine Oils and Base Stocks Between –10 °C and –35 °C Using Cold-Cranking Simulator