• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
 • ساعت : 5 : 43

استانداردهای بین المللی

 • ASTM D5
  Method for Penetration of Bituminous Materials
 • ASTM D70
  Density of Semi-Solid Asphalt Binder - Pycnometer Method
 • ASTM D1742
  Oil Separation from Lubricating Grease During Storage
 • ASTM D4048
  Detection of Copper Corrosion from Lubricating Grease
 • ASTM D1404
  Estimation of Deleterious Particles in Lubricating Grease
 • ASTM D128
  Analysis of Lubricating Grease
 • ASTM D1264
  Determining the Water Washout Characteristics of Lubricating Greases
 • ASTM D2265
  Dropping Point of Lubricating Grease Over Wide Temperature Range