• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
  • ساعت : 20 : 12

ارائه خدمات مشاوره و فرمولاسیون ضدیخ، روغن موتور و ...

    طراحی و احداث صنایع نیازمند برخورداري از دیدگاه هاي عملی، تجربی و شناخت مبانی تئوري متناسب با شرایط اقتصادي و فرهنگی حاکم و دانش فنی موجود در جامعه، به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . مرکز آموزش و تحقیقات مشاوران آزمای نفت ایرانیان به منظور بروزرسانی و احداث واحد تولیدی مایعات خنک کننده (ضدیخ) و روغن موتور از حیث نحوه تامین مواد اولیه، تجهیزات آزمایشگاهی و تطـابق تکنولـوژي صنعتی و آزمایشگاهی مورد نظر، مطالعـات خود را در راستای ارائه پکیج مواد افزودنی و  محصول با الزامات استاندارد های ملی و بین المللی انجام نموده است . این بررسی ها در راستاي نیل به هدف توسعه، تولید و افزایش کیفیت محصولات تولیدي صورت میگیـرد کـه با بهبود بافت فنی واحدهای جدید التأسیس در داخل کشور، پاسخگویی به نیاز بازار و رقابت بـا سـایر تولیـد کنندگان جهانی را امکان پذیر میسازد.