• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 56

دریافت گواهینامه برتر ترویج دهنده فرهنگ استاندارد

دریافت گواهینامه برتر ترویج دهنده فرهنگ استاندارد
دریافت گواهینامه برتر ترویج دهنده فرهنگ استاندارد
دریافت گواهینامه برتر ترویج دهنده فرهنگ استاندارد
مجتمع پژوهشی ،آزمایشگاهی وآموزشی مشاوران آزمای نفت ایرانیان موفق به دریافت گواهینامه واحد برتر ترویج دهنده فرهنگ استاندارد درکشور گردید. 
  • تاریخ درج : 8 اردیبهشت 1398
  • دسته بندی : عمومی

فرم ارسال نظر