دریافت گواهینامه برتر ترویج دهنده فرهنگ استاندارد
دریافت گواهینامه برتر ترویج دهنده فرهنگ استاندارد
مجتمع پژوهشی ،آزمایشگاهی وآموزشی مشاوران آزمای نفت ایرانیان موفق به دریافت گواهینامه واحد برتر ترویج دهنده فرهنگ استاندارد درکشور گردید.