• 81 -65611579 021
  • تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1400
  • ساعت : 1 : 38

رفع مشکلات در کروماتوگرافی گازی (GC Troubleshooting)

رفع مشکلات در کروماتوگرافی گازی (GC Troubleshooting)

رفع مشکلات در کروماتوگرافی گازی (GC Troubleshooting):

 

در این مطلب آموزشی علل احتمالی مشکلات در کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography) بررسی و راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آن ارائه شده است.
 

1- عدم مشاهده پیک:

علل احتمالی: خطا در منبع تغذیه دتکتور/الکترونیکی!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن دتکتور/منبع تغذیه و کابل ها

علل احتمالی: خاموش شدن شعله دتکتور!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن دتکتور/روشن کردن شعله دتکتور

علل احتمالی: نشتی در مهره اتصال ستون!
راهکارهای پیشنهادی:تعویض فرول ستون

علل احتمالی: سرنگ تزریق خراب است/سرنگ گیر دارد!
راهکارهای پیشنهادی: استفاده از سرنگ دیگر/تمیز کردن سرنگ

علل احتمالی: شکسته شدن ستون!
راهکارهای پیشنهادی: اگر ابتدا و یا انتهای ستون کپیلاری شکسته می توان تکه کوچکی را جدا نمود و اگر وسط ستون شکسته می توان با یک اتصال شیشه ای آن را ترمیم نمود.

علل احتمالی: دمای آنالیز بر روی آون پایین است/ایراد در دمای آون!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن برنامه دمایی/دمای آون چک شود

علل احتمالی: دتکتور/نرم افزار/سخت افزار کامپیوتر ایراد دارد!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن اینترفیس/کابل های ارتباطی/ری استارت کامپیوتر

علل احتمالی: فلوی گاز حامل جریان ندارد!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن لوله های گاز/شیرها/اتصالات/تست فلوی گاز/تعویض سپتوم

 

 2- کم شدن تعداد پیک ها، جداسازی نامناسب و یا هم پوشانی پیک ها:


علل احتمالی: سرنگ تزریق خراب است/گیر دارد!
راهکارهای پیشنهادی: استفاده از سرنگ دیگر/تمیز کردن سرنگ

علل احتمالی: نمونه بیش از حد رقیق شده است!
راهکارهای پیشنهادی: حجم تزریق و یا غلظت نمونه را افزایش دهید

علل احتمالی: غلظت نمونه زیاد است!
راهکارهای پیشنهادی: کاهش حجم تزریق و یا رقیق کردن نمونه

علل احتمالی: وجود نشتی در ستون/نصب اشتباه ستون!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن ستون با کف/تعویض فرول ستون

علل احتمالی: جذب نمونه توسط ستون/تخریب نمونه!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن انتهای ستون/استفاده از مخلوط مشخص که در صورت عدم دریافت جواب صحیح 10 سانتیمتر انتهای ستون کوتاه شود/تعویض ستون/همپوشانی پیک ها /جداسازی نا مناسب

علل احتمالی: سوراخ شدن سپتوم محل تزریق!
راهکارهای پیشنهادی: تعویض سپتوم

علل احتمالی: دمای محل تزریق پایین است!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن دما/افزایش دمای محل تزریق

علل احتمالی: دمای محفظه آون خیلی زیاد است!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن دمای آون و کاهش دما

علل احتمالی: تخریب شدن نمونه در محل تزریق!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن دمای محل تزریق و کاهش دما/ تعویض لاینر  چک کردن انتهای ستون


علل احتمالی: فلوی جریان گاز حامل درست نمی باشد!
راهکارهای پیشنهادی: اندازه گیری فلوی گاز/ کنترل و تنظیم در صورت نیاز
 

 

3- پیک ها کوچک است، کیفیت پایین است و یا تکرار پذیری روی غلظت ها وجود ندارد:علل احتمالی: مقدار فلوی گازهای هوا و هیدروژن و گاز حامل بر روی دتکتورهای یونیزاسیون شعله ای و هدایت حرارتی کم است!
راهکارهای پیشنهادی: تنظیم فلوی گازها بر اساس راهنمای کار با دستگاه و توصیه شرکت سازنده

علل احتمالی: دتکتور کثیف شده است!
راهکارهای پیشنهادی: تمیز کردن دتکتور

علل احتمالی: تخریب شدن نمونه!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن انتهای ستون/استفاده از نمونه مخلوط مشخص که در صورت عدم دریافت جواب صحیح 10 سانتی متر انتهای ستون کوتاه شود/تعویض ستون


علل احتمالی: وجود نشتی در اتصال ستون/ستون صحیح نصب نشده!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن نصب ستون و تست نشتی با کف و صابون/تعویض فرول ستون
 

 

 

4- افزایش زمان بازداری، کم بودن فلوی گاز:علل احتمالی: سرعت گاز حامل کم است!
راهکارهای پیشنهادی: فلوی گاز حامل را زیاد کنید

علل احتمالی: دمای آون کم یا ناپایدار است!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن دمای آون / در صورت پایداری آنالیز افزایش دمای آون

علل احتمالی: وجود نشتی در اتصال ستون / ستون صحیح نصب نشده است!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن نصب ستون و تست نشتی با کف صابون / تعویض فرول ستون

علل احتمالی: بسته شدن لوله ها و مویینه ها و ستون!
راهکارهای پیشنهادی: مقایسه فلوی ورودی و خروجی گاز حامل / چک کردن لوله های گاز و فشار گیج گاز / کنترل پارامترها / تعویض ستون

علل احتمالی: کاهش شدید فشار گاز!
راهکارهای پیشنهادی: تعویش سپتوم / چک کردن شرایط دستگاهی فشار، فلوی گاز و دما
 


5- کاهش و یا تغییر در زمان بازداری:


علل احتمالی: دمای آون زیاد است!
راهکارهای پیشنهادی: کنترل دمای آون / تنظیم دمای آون

علل احتمالی: طول ستون کوتاه است!
راهکارهای پیشنهادی: تعویض ستون

علل احتمالی: ضخامت فیلم ستون کپیلاری کم است!
راهکارهای پیشنهادی: تعویض ستون

علل احتمالی: سرعت گاز زیاد است!
راهکارهای پیشنهادی: مقایسه فلوی ورودی و خروجی گاز حامل / چک کردن لوله های گاز و فشار گیج گاز / کنترل پارامترها / تعویض ستون
 

 

 

6- افت خط پایه:علل احتمالی: ناخالص بودن / پایین بودن کیفیت گاز!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن گاز سیلندر

علل احتمالی: ستون صحیح نصب نشده است!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن اتصال ستون روی دتکتور علل احتمالی: تغییر فلوی گاز حامل در اثر اجرای برنامه حرارتی! راهکارهای پیشنهادی: چک کردن فشار کپسول / فشار خروجی کپسول می بایست کمی بیشتر از میزان نیاز دستگاه تنظیم گردد.
 

 

 

7- افزایش خط پایه:


علل احتمالی: نشتی در ورودی ستون / سپتوم!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن اتصال ستون/بررسی نشتی با کف صابون در اتصالات ستون/تعویض فرول ستون

علل احتمالی: در محفظه تزریق آلودگی وجود دارد!
راهکارهای پیشنهادی: یک آنالیز با دمای پایین در محل تزریق انجام دهید در صورت تکرار مشکل، لاینر را عوض نمایید.

علل احتمالی: افزایش دما بر روی آون خیلی سریع می باشد!
راهکارهای پیشنهادی: سرعت افزایش دما و ماکزیمم دما در برنامه حرارتی را کاهش دهید.

علل احتمالی: کیفیت گاز مورد استفاده خوب نیست!
راهکارهای پیشنهادی: استفاده از گاز با خلوص بالا/استفاده از فیلتر در مسیر گاز تا دستگاه

علل احتمالی: ستون دچار آلودگی شده است!
راهکارهای پیشنهادی: از هر دو طرف ستون به اندازه 20 سانتی متر ببرید.

علل احتمالی: دتکتور دچار آلودگی شده است!
راهکارهای پیشنهادی: دتکتور را با حلال مناسب شست و شو دهید.

 

 

 

8- تغییر خط پایه:

علل احتمالی: تخریب فاز ساکن ستون!
راهکارهای پیشنهادی: چک کردن اتصال نشتی / بررسی شرایط حرارتی آنالیز با مشخصات تحمل ماکزیمم دمای ستون

علل احتمالی: ستون دچار آلودگی شده است!
راهکارهای پیشنهادی: از هر دو طرف ستون به اندازه 20 سانتی متر ببرید

علل احتمالی: افزایش دما بر روی آون خیلی سریع می باشد!
راهکارهای پیشنهادی: سرعت افزایش دما و ماکزیمم دما در برنامه حرارتی را کاهش دهید.

علل احتمالی: کیفیت گاز مورد استفاده خوب نیست!
راهکارهای پیشنهادی: استفاده از گاز با خلوص بالا / استفاه از فیلتر در مسیر گاز تا دستگاه

علل احتمالی: ستون بطور صحیح کاندیشن نشده است!
راهکارهای پیشنهادی: ستون را (طبق دستورالعمل همراه ستون) در حالی که سر دیگرش به دتکتور وصل نیست کاندیشن کنید.

علل احتمالی: دتکتور دچار آلودگی شده است!
راهکارهای پیشنهادی: دتکتور را با حلال مناسب شست و شو دهید.

 

 

9- پلکانی شدن خط پایه:

علل احتمالی: مراحل برنامه دمایی خیلی زیاد و شدید است!
راهکارهای پیشنهادی: اجتناب کردن از برنامه حرارتی کوتاه مدت و گرم کردن سریع و قوی آون

 

 

10- پلکانی شدن خط پایه:

علل احتمالی: کیفیت گاز مورد استفاده خوب نیست!
راهکارهای پیشنهادی: استفاده از گاز با خلوص بالا / استفاده از فیلتر در مسیر گاز تا دستگاه

علل احتمالی: گرد و غبار و آلودگی و رسوب بر روی دتکتور (دتکتور یونیزاسیون شعله ای)!
راهکارهای پیشنهادی: تمیز کردن دتکتور

علل احتمالی: خرابی بخش الکترونیک / خرابی کابل یا دتکتور!
راهکارهای پیشنهادی: تعویض کابل/تماس با سرویس کار

علل احتمالی: خارج شدن ذرات سپتوم در اثر حرارت!
راهکارهای پیشنهادی: تعویض سپتوم / استفاده از سپتوم با کیفیت

 

 

[تمام مطالب مرتبط با رفع مشکلات در کروماتوگرافی گازی (GC Troubleshooting) در این صفحه بروزرسانی خواهد شد]


فرم ارسال نظر