• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
  • ساعت : 20 : 5

فلزات فرسایشی (Wear Metals)

فلزات فرسایشی (Wear Metals)

فلزات فرسایشی (Wear Metals)

حرکت نسبی بخش های روانکاری شده همیشه همراه با اصطکاک بین بخش های متقابل و درگیر سطوح است. با وجود این حقیقت که این سطوح معمولا توسـط یک فیلم روغن پوشانده می شوند، اصطکاک به طور پیوسته، آن ها را فرسوده و سائیده می نماید. برخی از ذرات ایجاد شده در نتیجه ی فرسایش بخش ها، به اندازه کافی کوچک اند تا در روغن گردشی به صورت معلق باقی بماند. از آنجایی که این محصولات فرسایشی، ترکیب و ساخته شده از همان مواد سطوح منشاء می باشند، میزان هر فلز فرسایشی باقیمانده در روغن استفاده شده، نشان دهنده نرخ فرسایش نسبی بخش های روانکاری شده است.فلزات فرسایشی

فرم ارسال نظر