فلزات فرسایشی (Wear Metals)
فلزات فرسایشی (Wear Metals)

فلزات فرسایشی (Wear Metals)

حرکت نسبی بخش های روانکاری شده همیشه همراه با اصطکاک بین بخش های متقابل و درگیر سطوح است. با وجود این حقیقت که این سطوح معمولا توسـط یک فیلم روغن پوشانده می شوند، اصطکاک به طور پیوسته، آن ها را فرسوده و سائیده می نماید. برخی از ذرات ایجاد شده در نتیجه ی فرسایش بخش ها، به اندازه کافی کوچک اند تا در روغن گردشی به صورت معلق باقی بماند. از آنجایی که این محصولات فرسایشی، ترکیب و ساخته شده از همان مواد سطوح منشاء می باشند، میزان هر فلز فرسایشی باقیمانده در روغن استفاده شده، نشان دهنده نرخ فرسایش نسبی بخش های روانکاری شده است.فلزات فرسایشی