• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 23 : 19

تجهیزات آزمایشگاهی 45

تجهیزات آزمایشگاهی  45
ASTM D70 - Standard Test Method for Density of Semi-Solid Bituminous Materials (Pycnometer Method)
این آزمون برای تعیین وزن مخصوص و چگالی مواد قیری نیمه جامد (Semi-Solid bituminous Materials) ، قیرهای خالص (Asphalt cements) و قیرهای قطرانی نرم به روش پیکنومترمی باشد.
به این روش که نمونه در داخل یک پیکنومتر واسنجی شده ریخته می شود. وزن پیکنومتر به همراه نمونه اندازه گیری شده و سپس حجم باقی مانده توسط آب پر می شود. دمای پیکنومتر پر شده را به دمای مورد آزمون رسانده و سپس پیکنومتر توزین می شود. چگالی نمونه بر مبنای جرم نمونه و جرم آب جایگزین شده در پیکنومتر پر شده محاسبه می شود.
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.

فرم ارسال نظر