تجهیزات آزمایشگاهی 45
تجهیزات آزمایشگاهی  45
ASTM D70 - Standard Test Method for Density of Semi-Solid Bituminous Materials (Pycnometer Method)
این آزمون برای تعیین وزن مخصوص و چگالی مواد قیری نیمه جامد (Semi-Solid bituminous Materials) ، قیرهای خالص (Asphalt cements) و قیرهای قطرانی نرم به روش پیکنومترمی باشد.
به این روش که نمونه در داخل یک پیکنومتر واسنجی شده ریخته می شود. وزن پیکنومتر به همراه نمونه اندازه گیری شده و سپس حجم باقی مانده توسط آب پر می شود. دمای پیکنومتر پر شده را به دمای مورد آزمون رسانده و سپس پیکنومتر توزین می شود. چگالی نمونه بر مبنای جرم نمونه و جرم آب جایگزین شده در پیکنومتر پر شده محاسبه می شود.
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.