• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1400
  • ساعت : 23 : 14

طیف بینی فروسرخ

طیف بینی فروسرخ

طیف بینی فروسرخ


طیف بینی به عنوان برهمکنش بین ماده و نور تعریف می شود. طیف بینی فروسرخ، تکنیکی بسیار قوی است که از تابش الکترومغناطیس در ناحیه فروسرخ برای تعیین و شناسایی ساختار مولکولی استفاده کرده و نیز کاربرد های کمی گوناگونی در شیمی تجزیه دارد. شکل زیر طیف الکترومغناطیس و ناحیه فروسرخ را نشان می دهد. 
در طیف سنج های فروسرخ، تابش الکترومغناطیس با فرکانس فروسرخ از میان نمونه عبور کرده و هر تغییر در جذب در برابر یک پرتو مرجع اندازه گیری می شود. سه ناحیه فروسرخ به نام های فروسرخ نزدیک، فروسرخ میانی و فروسرخ دور تعریف شده است. اطلاعات ساختاری برای اکثر مولکول های آلی از ناحیه فروسرخ میانی بدست می آید.

فرم ارسال نظر