• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 23 : 23

استانداردهای بین المللی

 • ASTM D92
  Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester
 • ASTM D93
  Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester
 • ASTM D156
  Saybolt Color of Petroleum Products
 • ASTM D1500
  ASTM Color of Petroleum Products
 • ASTM D1298
  Density, Relative Density, or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method
 • ASTM D86
  Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at Atmospheric Pressure