• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 23 : 4

تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری

 • فهرست 
 •      اندازه گیری (MEASUREMENT) 
       کمیت (QUANTITY ) 
       مقدار یک کمیت (VALUE ) 
       مقدار واقعی یک کمیت (TRUE VALUE)
       مقدار واقعی قراردادی یک کمیت (CONVENTIONAL TRUE VALUE ) 
       روش اندازه گیری (MEASUREMENT METHOD ) 
       کمیت تاثیر گذار (INFLUENCE QUANTITY ) 
       نتیجه اندازه گیری (MEASUREMENT RESULT) 
       تجدید پذیری نتایج اندازه گیری (REPRODUCIBILLTY)
       خطای اندازه گیری (REPRODUCIBLITY) 
       خطای نسبی (RELATIVE ERROR) 
       خطاهادر اندازه گیری (ERROR IN MEASUREMENT) 
       خطای تصادفی :
       خطای سیستماتیک
       شناسایی خطای سیستماتیک
       اندازه گیری
       عدم قطعیت اندازه گیری چیست؟
       تعریف عدم قطعیت اندازه گیری
       خطا و عدم قطعیت
       الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 درخصوص تخمین عدم قطعیت
       انواع آزمون ها از نظر الزامات مربوط به تخمین عدم قطعیت
       برای محاسبه عدم قطعیت یک اندازه گیری
       مراحل تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری
       استخراج مدل ریاضی
       شناسایی منابع عدم قطعیت
       تخمین عدم قطعیت کلیه کمیت های تاثیر گذار (نوع A ونوع B)
       توزیع های احتمالی (PROBABILITY DISTRIBUTIONS ) 
       توزیع نرمال
       توزیع مستطیلی
       توزیع مثلثی
       توزیع U شکل
       عدم قطعیت نوع A
       عدم قطعیت نوع B
       ضریب حساسیت (SENSITIVITY COEFFICIENT ) 
       محاسبه عدم قطعیت مرکب (COMBINED MEASUREMENT UNCERTAINTY) 
       محاسبه عدم قطعیت مرکب برای جمع و تفریق
       محاسبه عدم قطعیت مرکب برای ضرب و تقسیم
       محاسبه عدم قطعیت بسط یافته (EXPANDED MEASUREMENT UNCERTAINTY ) 
تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری

راهنمای خرید محصول (تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری)

جهت خرید اینترنتی کتاب و جزوات تخصصی فرآورده های نفتی می بایست به قسمت ارجاع فرم سفارشات محصولات مراجعه نموده و اطلاعات مورد نیاز در فرم سفارش را تکمیل نمایید، پس از تکمیل فرم سفارش کارشناسان مجتمع جهت تکمیل فرآیند سفارش با شما تماس خواهندگرفت. (جهت سفارش تلفنی با شماره های  22095821-021 و 22068831-021 تماس حاصل نمایید.)