• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 16 تیر 1399
  • ساعت : 10 : 20

دهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان1397