• 81 -65611579 021
  • تاریخ : یکشنبه 3 مهر 1401
  • ساعت : 18 : 20

دهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان1397