• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 28 فروردین 1400
  • ساعت : 16 : 10

دهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان1397