• 81 -65611579 021
  • تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1400
  • ساعت : 2 : 4

دهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان1397