• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
  • ساعت : 0 : 33

آزمایشگاه قیر

#

شرح خدمت قابل ارائه در آزمایشگاه قیر

(بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی برای انواع قیر )

ردیف شرح آزمون  روش آزمون ( ملی و بین المللی)
 1  وزن مخصوص قیر ISIRI 3872  ASTM D70 
 2  درجه نفوذ قیر ISIRI 2950  ASTM D5 
 3  نقطه نرمی قیر INSO 3868  ASTM D36 
 4  کشش قیر INSO 3866  ASTM D113 
 5  درصد افت وزنی قیر ASTM D6 
 6  درصد افت نفوذ پذیری قیر ASTM D6 & D5 
 7 نقطه اشتعال قیر  INSO 198  ASTM D92 
 8 حلالیت در تری کلرو اتیلن  INSO 2953  ASTM D2042 
 9 حلالیت در CS2  ISIRI 12856  ASTM D4 
 10 گرانروی قیر  ISIRI 340  ASTM D445 
 11 اسپات تست (آزمون لکه)  ISIRI 2949  A.A.S.H.T.O T102-83 
 12 تقطیر حلال استخراجی ASTM D86 
 با انعقاد قرارداد از تخفیفات و خدمات ویژه آزمایشگاهی و آموزشی بهره مند گردید.
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی
رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی