• 81 -65611579 021
  • تاریخ : چهارشنبه 28 مهر 1400
  • ساعت : 23 : 38

آزمایشگاه ضدیخ

#

شرح خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه ضدیخ

(بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی)

ردیف  شرح آزمون  روش آزمون (ملی و بین المللی)
pH ضدیخ  INSO 1212  ASTM D1287 
 2 نقطه جوش ضدیخ INSO 1213 ASTM D1120
 3  نقطه انجماد INSO 1448  ASTM D1177 
 4 چگالی نسبی  ASTM D1122 
 5 قلیاییت ذخیره  INSO 1449  ASTM D1121 
 6 خاکستر  INSO 1327  ASTM D1119 
 7 کف  INSO 1214  ASTM D1881 
 8 مقدار آب  ISIRI 6228  ASTM D1123 
 9 اثر بر روی رنگ نهایی خودرو  INSO 1329  ASTM D1882 
 10 کلر  ISIRI 5596  ASTM D3634 
 11 خوردگی در ظروف شیشه ای  INSO 1520  ASTM D1384 
 با انعقاد قرارداد از تخفیفات و خدمات ویژه آزمایشگاهی و آموزشی بهره مند گردید.
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی
رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی