• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 23 : 0

آزمایشگاه گریس

#

شرح خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه گریس

(بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی)
ردیف  شرح آزمون  روش آزمون (ملی و بین المللی) 
تعیین درجه گریس NLGI  INSO 1209  ASTM D217 , ISO 2137 
 2 نقطه قطره شدن گریس  INSO 1096 , 7603  ASTM D566 , D2265 
 3 میزان نفوذ پذیری گریس قبل از کار  INSO 1209  ASTM D217 , ISO 2137
 4 میزان نفوذ پذیری گریس بعد از کار  INSO 1209  ASTM D217 , ISO 2137
 5 مقاومت گریس در برابر شستشو  با آب ISIRI 3171  ASTM D1264 
 6 اسید آزاد گریس  INSO 565  ASTM D128 
 7 قلیایی آزاد گریس  INSO 565  ASTM D128 
 8 تعداد ذرات سخت گریس  INSO 1095  ASTM D1404 
 9 خوردگی گریس  INSO 11291  ASTM D4048 
 10  خاکستر سولفاته INSO 194  ASTM D874 
 11 مقدار آب  ISIRI 4081  ASTM D95 
 12 مقدار روغن جدا شده در مدت انبارش  INSO 1097  ASTM D1742 
 13 نقطه اشتعال (بر روی روغن جدا شده از گریس)   INSO 198 ASTM D92 
 14 گرانروی (بر روی روغن جدا شده از گریس)  ISIRI 340  ASTM D445 
 15 تقطیر در اتمسفر (بر روی روغن جدا شده از گریس) INSO 6261  ASTM D86 
 16  چهار گلوله  -  ASTM D2596 , D2266
 17  خاصیت جلوگیری از خوردگی  -  ASTM D1743
 18  روغن جداشده از گریس  -  ASTM D6184
 19  روش استخراج روغن از گریس  -  ISO 13944
با انعقاد قرارداد از تخفیفات و خدمات ویژه آزمایشگاهی و آموزشی بهره مند گردید. 
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی