• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 22 : 51

آزمایشگاه هیدروکربور

#

شرح خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه هیدروکربور

(بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی)

ردیف   شرح آزمون  روش آزمون (ملی و بین المللی)
1  جرم حجمی  INSO 197 ASTM D1298 
2  میزان رنگ INSO 203 , 2932 ASTM D1500 , 156
3 نقطه اشتعال به روش بسته   INSO 19695  ASTM D93
4  نقطه اشتعال به روش باز  INSO 198  ASTM D92
5  تقطیر در اتمسفر  INSO 6261  ASTM D86
6  تقطیر در فشار خلاء  INSO 8908  ASTM D1160
7  نقطه ابری شدن  INSO 5438  ASTM D2500
8  نقطه ریزش  INSO 201  ASTM D97
9  آزمون گرانروی  ISIRI 340  ASTM D445
10  خوردگی نوار مس  ISIRI  336  ASTM D130
 11 شاخص ستان   - ASTM D976 
12  گوگرد کل  INSO 8402  ASTM D4294
 13 گوگرد کل  -  ASTM D5453
 14 مرکاپتان   INSO 9379  ASTM D3227
 15  میزان سولفید هیدروژن  INSO 9379  ASTM D3227
 16 دکتر تست   ISIRI 8722  ASTM D4952
17 میزان کلر   ISIRI 13378 ISO 15597 
 18  اندازه گیری فشار بخار  INSO 5439  ASTM D323
 19  خاکستر  INSO 2940  ASTM D482
 20  اندازه گیری آب به روش تقطیر  ISIRI 8139 , ISIRI 4081  ASTM D95
 21 اندازه گیری آب و رسوبات (سانتریفیوژ)   INSO 1211  ASTM D1796
 22  اندازه گیری آب به روش کارل فیشر  INSO 18481 ASTM D6304 
 23  اندازه گیری اکتان به روش INFRARED  -  INFRARED
 24 اندازه گیری اکتان به روش موتور  - ASTM D2699
 25  ضریب شکست نور  INSO 2933  ASTM D1218
 26  آنالیز عنصری (19 عنصر)  -  ASTM D6595
27  میزان بنزن و آروماتیک و الفین به روش GC  کروماتوگرافی گازی (GC)  ASTM D6730 , D5134 , D6729
 28  تست پونا PONA  ISIRI 8403  ASTM D1319 , GC
 29  تست گام  INSO 18034  ASTM D381
30   ارزش حرارتی  INSO 19541  ASTM D4868
 31 آسفالتین  INSO 18414  ASTM D6560 
 32  نقطه آنیلین  INSO 2942  ASTM D611
 33  اندازه گیری رسوب در نفت خام و نفت کوره به روش استخراج  INSO 1210 , ISIRI 4188  ASTM D473
 34  نقطه دود  -  ASTM D1322
 با انعقاد قرارداد از تخفیفات و خدمات ویژه آزمایشگاهی و آموزشی بهره مند گردید.
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی
 • نقطه ابری شدن
  هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش آزمون نقطه ابری شدن فرآورده های نفتی است. این روش آزمون برای فرآورده های نفتی و سوخت های بیودیزل که در لایه هایی با ضخامت 40 میلی متر شفاف و دارای نقطه ابری شدن کمتر از 49 درجه سلسیوس هستند کاربرد دارد.
  مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
  • American Society for Testing and Materials :

   ASTM D2500

  • استاندارد ملی ایران :

   INSO 5438

  • زمان انجام آزمون :

   یک روز کاری

 • خوردگی تیغه مسی
  هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای تعیین خوردگی مس در فرآورده های نفتی مایع و حلال های معین می باشد. این روش فرآورده های فراری که دارای حداکثر فشار بخار 124 کیلو پاسکال در دمای 8/37 درجه سلسیوس می باشند را شامل می شود.
  مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
  • American society for testing and materials :

   ASTM D130

  • استاندارد ملی ایران :

   ISIRI 336

  • زمان انجام آزمون :

   یک روز کاری

 • میزان آب به روش کارل - فیشر
  این روش آزمون اندازه گیری مستقیم آب در گستره 10 تا 25000 میلی گرم بر کیلوگرم را در فرآورده های نفتی و هیدروکربن ها با استفاده از دستگاه اتوماتیک تشریح می کند. این روش آزمون آنالیز غیر مستقیم آبی که به صورت حراراتی از نمونه خارج شده و با گاز بی اثر خشک به سل تیتراسیون کارل فیشر رانده شده را نیز پوشش می دهد. مشخص شده است که مرکاپتان، سولفید، گوگرد و دیگر ترکیبات با این روش آزمون تداخل می کنند.
  مقدار مورد نیاز : 50 میلی لیتر
  • American Society for Testing and Materials :

   ASTM D6304

  • استاندارد ملی ایران :

   INSO 18481

  • زمان انجام آزمون :

   یک روز کاری

 • نقطه اشتعال بسته با دستگاه سربسته پنسکی- مارتنز
  هدف از این استاندارد ارائه روش های الف، ب و ج برای اجرای آزمون اندازه گیری نقطه اشتعال با استفاده از دستگاه سربسته پنسکی - مارتنز می باشد. این روش آزمون برای اندازه گیری نقطه اشتعال بسته حداقل 40 و حداکثر 370 درجه سلسیوس کاربرد دارد.
  مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
  • American Society for Testing and Materials :

   ASTM D93

  • استاندارد ملی ایران :

   INSO 19695

  • زمان انجام آزمون :

   یک روز کاری

 • تقطیر در فشار اتمسفر
  این روش آزمون، تقطیر در فشار اتمسفر فرآورده های نفتی با استفاده از دستگاه تقطیر ناپیوسته آزمایشگاهی را به منظور تعیین کمی ویژگی های گستره جوش فرآورده های نفتی همچون محصولات سبک و تقطیر میانی، سوخت های موتور بنزینی خودروها با یا بدون ترکیبات اکسیژن دار، سوخت جت، سوخت های توربین هواپیما، سوخت های دیزلی، ترکیبات بیو دیزل تا 20 درصد، سوخت های دریایی، حلال های نفتی ویژه، انواع نفتا، حلال های نفتی سفید، انواع نفت سفید و سوخت های مشعل درجه 1 و 2 تشریح می کند.
  مقدار مورد نیاز : 150 میلی لیتر
  • American Society for Testing and Materials :

   ASTM D86

  • استاندارد ملی ایران :

   INSO 6261

  • زمان انجام آزمون :

   یک روز کاری

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی