• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 23 : 18

آزمایشگاه هیدروکربور

#

شرح خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه هیدروکربور

(بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی)

ردیف   شرح آزمون  روش آزمون (ملی و بین المللی)
1  جرم حجمی  INSO 197 ASTM D1298 
2  میزان رنگ INSO 203 , 2932 ASTM D1500 , 156
3 نقطه اشتعال به روش بسته   INSO 19695  ASTM D93
4  نقطه اشتعال به روش باز  INSO 198  ASTM D92
5  تقطیر در اتمسفر  INSO 6261  ASTM D86
6  تقطیر در فشار خلاء  INSO 8908  ASTM D1160
7  نقطه ابری شدن  INSO 5438  ASTM D2500
8  نقطه ریزش  INSO 201  ASTM D97
9  آزمون گرانروی  ISIRI 340  ASTM D445
10  خوردگی نوار مس  ISIRI  336  ASTM D130
 11 شاخص ستان   - ASTM D976 
12  گوگرد کل  INSO 8402  ASTM D4294
 13 گوگرد کل  -  ASTM D5453
 14 مرکاپتان   INSO 9379  ASTM D3227
 15  میزان سولفید هیدروژن  INSO 9379  ASTM D3227
 16 دکتر تست   ISIRI 8722  ASTM D4952
17 میزان کلر   ISIRI 13378 ISO 15597 
 18  اندازه گیری فشار بخار  INSO 5439  ASTM D323
 19  خاکستر  INSO 2940  ASTM D482
 20  اندازه گیری آب به روش تقطیر  ISIRI 8139 , ISIRI 4081  ASTM D95
 21 اندازه گیری آب و رسوبات (سانتریفیوژ)   INSO 1211  ASTM D1796
 22  اندازه گیری آب به روش کارل فیشر  INSO 18481 ASTM D6304 
 23  اندازه گیری اکتان به روش INFRARED  -  INFRARED
 24 اندازه گیری اکتان به روش موتور  - ASTM D2699
 25  ضریب شکست نور  INSO 2933  ASTM D1218
 26  آنالیز عنصری (19 عنصر)  -  ASTM D6595
27  میزان بنزن و آروماتیک و الفین به روش GC  کروماتوگرافی گازی (GC)  ASTM D6730 , D5134 , D6729
 28  تست پونا PONA  ISIRI 8403  ASTM D1319 , GC
 29  تست گام  INSO 18034  ASTM D381
30   ارزش حرارتی  INSO 19541  ASTM D4868
 31 آسفالتین  INSO 18414  ASTM D6560 
 32  نقطه آنیلین  INSO 2942  ASTM D611
 33  اندازه گیری رسوب در نفت خام و نفت کوره به روش استخراج  INSO 1210 , ISIRI 4188  ASTM D473
 34  نقطه دود  -  ASTM D1322
 با انعقاد قرارداد از تخفیفات و خدمات ویژه آزمایشگاهی و آموزشی بهره مند گردید.
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی
 • اندازه گیری گوگرد کل به روش فلورسانس UV
  هدف از این روش آزمون، اندازه گیری کل گوگرد در هیدروکربن های مایع (با گستره جوش تقریبا 25 تا 400 درجه سلسیوس و ویسکوزیته های تقریبا بین 0/2 تا 20 سانتی استوک در دمای اتاق) می باشد.
  مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
  • American Society for Testing and Materials :

   ASTM D5453

  • استاندارد ملی ایران :

   ندارد

  • زمان انجام آزمون :

   دو روز کاری

 • اندازه گیری گوگرد کل - طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
  هدف از این روش آزمون اندازه گیری گوگرد کل در نفت و فرآورده های نفتی مایع یا نیمه جامد و جامدی که در حرارت ملایم به صورت مایع روان در می آیند و یا در حلال های هیدروکربنی محلول هستند با استفاده از روش طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس با پاشندگی انرژی است.
  مقدار مورد نیاز : 50 میلی لیتر
  • American Society for Testing and Materials :

   ASTM D4294

  • استاندارد ملی ایران :

   INSO 8402

  • زمان انجام آزمون :

   یک روز کاری

 • تعیین مقدار خاکستر
  این روش آزمون اندازه گیری خاکستر در گستره 0/001 تا 0/18 درصد جرمی را در فرآورده های نفتی همچون سوخت های تقطیری و باقی مانده، سوخت های توربین گازی، نفت خام، واکس ها و غیره که در آن هر گونه ماده خاکستر ساز به طور معمول به عنوان آلودگی و ناخالصی نامطلوب در نظر گرفته می شود، در بر می گیرد.
  مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
  • American Society for Testing and Materials :

   ASTM D482

  • استاندارد ملی ایران :

   INSO 2940

  • زمان انجام آزمون :

   یک روز کاری

 • صمغ سوخت های تقطیری سبک و میانی (GUM)
  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار صمغ موجود در سوخت های هواپیما و صمغ موجود در بنزین موتور یا سایر مواد تقطیر فرار در حالت نهایی آن ها و در زمان انجام آزمون می باشد.
  مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
  • American Society for Testing and Materials :

   ASTM D381

  • استاندارد ملی ایران :

   INSO 18034

  • زمان انجام آزمون :

   یک روز کاری

 • اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان)
  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه¬گیری گوگرد مرکاپتان در بنزین، نفت سفید، سوخت های توربین هواپیما سوخت های حاصل از تقطیر حاوی 0/0003 تا 0/01 درصد جرمی گوگرد مرکاپتان می باشد.
  مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
  • American Society for Testing and Materials :

   ASTM D3227

  • استاندارد ملی ایران :

   INSO 9379

  • زمان انجام آزمون :

   یک روز کاری

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی