• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 23 : 14

آزمایشگاه نفت خام

#

شرح خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه نفت خام

(بر اساس استانداردهای بین المللی)

ردیف شرح آزمون  روش آزمون ملی  روش آزمون بین المللی
 1 وزن مخصوص در 15.6ºC INSO 197  ASTM D1298
 2 API Gravity INSO 197  ASTM D1298
 3 گوگرد کل INSO 8402  ASTM D4294
 4 مرکاپتان INSO 9379  ASTM D3237
 5 اندازه گیری آب و رسوبات (سانتریفیوژ) INSO 15342  ASTM D4007
 6 اندازه گیری آب به روش تقطیر ISIRI 8139  ISO 9029
 7 آزمون گرانروی INSO 340  ASTM D445
 8 نقطه ریزش INSO 201  ASTM D97
 9 اندازه گیری فشار بخار  INSO 5439 ASTM D323
 10  آسفالتین INSO 18414  ASTM D6560
 11 باقی مانده کربن به روش رمزباتوم INSO 200  ASTM D524
 12 عدد اسیدی کل (TAN) INSO 18030  ASTM D664
 13 تقطیر در فشار اتمسفر INSO 6261 

ASTM D86

 

با انعقاد قرارداد از تخفیفات و خدمات ویژه آزمایشگاهی و آموزشی بهره مند گردید.

ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی
رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی