• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 4 : 57

آزمایشگاه ضدیخ

#

شرح خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه ضدیخ

(بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی)

ردیف  شرح آزمون  روش آزمون (ملی و بین المللی)
pH ضدیخ  INSO 1212  ASTM D1287 
 2 نقطه جوش ضدیخ INSO 1213 ASTM D1120
 3  نقطه انجماد INSO 1448  ASTM D1177 
 4 چگالی نسبی  ASTM D1122 
 5 قلیاییت ذخیره  INSO 1449  ASTM D1121 
 6 خاکستر  INSO 1327  ASTM D1119 
 7 آزمون کف  INSO 1214  ASTM D1881 
 8 مقدار آب  ISIRI 6228  ASTM D1123 
 9 اثر بر روی رنگ نهایی خودرو  INSO 1329  ASTM D1882 
 10 کلر  ISIRI 5596  ASTM D3634 
 11 خوردگی در ظروف شیشه ای  INSO 1520  ASTM D1384 
 12  شبیه ساز عملکرد  - ASTM D2570 
 13  خوردگی در سطح آلیاژهای آلومینیوم ASTM D4340 
 14 خوردگی حفره ای سایشی پمپ آب  ASTM D2809 
 با انعقاد قرارداد از تخفیفات و خدمات ویژه آزمایشگاهی و آموزشی بهره مند گردید.
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی
رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی