• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
  • ساعت : 18 : 58

آزمایشگاه روانکارها

#

شرح خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه روانکارها

(بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی برای انواع روغن پایه ، روغن موتور ، روغن هیدرولیک، روغن دنده و ... )

ردیف   شرح آزمون  روش آزمون (ملی و بین المللی)
 1  جرم حجمی  INSO 197 ASTM D1298 
 2  میزان رنگ  INSO 203  ASTM D1500
 3  نقطه اشتعال به روش باز  INSO 198  ASTM D92
 4  تقطیر در فشار خلاء  INSO 8908  ASTM D1160
 5  نقطه ریزش  INSO 201  ASTM D97
 6  آزمون گرانروی  ISIRI 340  ASTM D445
 7  شاخص گرانروی  INSO 195  ASTM D2270
 8  خوردگی نوار مس  ISIRI  336  ASTM D130
 9  گوگرد کل  INSO 8402  ASTM D4294
 10  خاکستر  INSO 2940  ASTM D482
 11  خاکستر سولفاته  INSO 194 ASTM D874 
 12  عدد قلیایی کل (TBN)  INSO 2772 ASTM D2896 
 13  عدد اسیدی کل (TAN)  INSO 18030  ASTM D664
 14  آزمون کف  INSO 196  ASTM D892
 15  اندازه گیری آب به روش کارل فیشر  INSO 18481 ASTM D6304 
 16 آنالیز عنصری روغن (19 عنصر)  - ASTM D6595 
 17  مواد نامحلول در پنتان   INSO 3089 ASTM D893 
 18  شمارنده ذرات NAS 1638 
 19  پایداری برشی 30 مرتبه  INSO 17764 ASTM D6278 
 20  گرانروی در دمای پایین به روش بروکفیلد  INSO 8147 ASTM D2983 
 21  قابلیت جدا پذیری آب از روغن  INSO 3169 ASTM D1401 
 22  قابلیت جدا شدن هوا از روغن  - ASTM D3427 
 23  کربن باقیمانده به روش رمزباتوم  INSO 200 ASTM D524 
 24  عدد صابونی  INSO 2546 ASTM D94 
 25  گرانروی در دمای پایین CCS  INSO 5512 ASTM D5293 
 26  تبخیر (آزمون نواک) Noack  INSO 3780 ASTM D5800 
 27  توزیع کربنی و تعیین گروه های ساختاری به روش n-d-m  INSO 17761 ASTM D3238 
 28  نقطه آنیلین  INSO 2942 ASTM D611 
 29  وزن مولکولی متوسط  INSO 17763 ASTM D2502 
 30  کف در دمای بالا  - ASTM D6082 
 31 چهار گلوله  INSO 3310 ASTM D2783 
 32 MRV ASTM D4684 
 33 HTHS  ASTM D4683 
 34 جلوگیری از زنگ زدگی (روش A وB)  ASTM D665 
 35 خوردگی در دمای 135ºC  ASTM D6594 
 36  خوردگی در دمای 125ºC ASTM D5968 
 37 عدد اسیدی و بازی با شناساگر رنگی  INSO 199 
 38 نقطه ماسیدگی (پارافین جامد، فوتس اویل و اسلاک واکس)  INSO 20578 
 با انعقاد قرارداد از تخفیفات و خدمات ویژه آزمایشگاهی و آموزشی بهره مند گردید.
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی