• 81 -65611579 021
 • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
 • ساعت : 23 : 34

نقطه ریزش

نقطه ریزش
مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

نقطه ریزش

(Pour Point of Petroleum Products)

 هدف و دامنه کاربرد :

هدف از این استاندارد، شرح روش اندازه گیری نقطه ریزش فرآورده های نفتی می باشد. نقطه ریزش کمترین دمایی است که در آن هر گونه حرکتی از نمونه مورد آزمایش تحت شرایط معین آزمون مشاهده می شود.

خلاصه روش آزمون :

بعد از گرم کردن اولیه، نمونه با سرعتی معین سرد شده و در فواصل هر سه درجه سلسیوس کاهش دما، سیالیت آن مورد بررسی قرار می گیرد و کمترین دمایی که در آن جریان نمونه مشاهده می شود به عنوان نقطه ریزش نمونه ثبت می شود.
 • American society for testing and materials :
  ASTM D97
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 201
 • زمان انجام آزمایش :
  یک روز کاری

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی