• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 21 : 39

نقطه اشتعال با استفاده از دستگاه کاپ باز کلیولند

نقطه اشتعال با استفاده از دستگاه کاپ باز کلیولند
نقطه اشتعال باز
مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری با استفاده از دستگاه کاپ باز کلیولند

(Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester)


هدف و دامنه کاربرد :

 این روش آزمون اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری فرآورده های نفتی را با استفاده از دستگاه کاپ باز کلیولند دستی و اتوماتیک توصیف می کند.

این روش آزمون برای هر فرآورده نفتی (به جز نفت کوره) با نقطه اشتعال بین 79 تا 400 درجه سلسیوس کاربرد دارد.

خلاصه روش آزمون:

تقریبا 70 میلی لیتر از آزمونه درون کاپ آزمون ریخته می شود. در ابتدا دمای آزمونه به سرعت و سپس با سرعت ثابت آهسته تر تا رسیدن به نقطه اشتعال افزایش داده می شود. در فاصله های مشخص، شعله از روی کاپ عبور داده می شود. نقطه اشتعال کمترین دمای تصحیح شده آزمونه برای فشار محیطی 3/101 کیلوپاسکال است که در آن دما منبع اشتعال باعث شعله ور شدن بخارات آزمونه تحت شرایط مشخص شده آزمون شود. برای تعیین نقطه آتش گیری، آزمون ادامه می یابد تا زمانی که عبور منبع اشتعال باعث احتراق آزمونه گردد و سوختن حداقل 5 ثانیه ادامه پیدا کند.

 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D92
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 198
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی