• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 22 : 28

نقطه ابری شدن

نقطه ابری شدن
مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

نقطه ابری شدن

(Cloud Point of Petroleum Products and Liquid Fuels)

هدف و دامنه کاربرد :

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش آزمون نقطه ابری شدن فرآورده های نفتی است. این روش آزمون برای فرآورده های نفتی و سوخت های بیودیزل که در لایه هایی با ضخامت 40 میلی متر شفاف و دارای نقطه ابری شدن کمتر از 49 درجه سلسیوس هستند کاربرد دارد.
 

خلاصه روش آزمون :

نقطه ابری شدن در نمونه های هیدروکربنی و بیودیزل، دمای یک نمونه مایع است هنگامی که کوچکترین خوشه قابل مشاهده از بلور های هیدروکربن اولین بار پس از سرد شدن ظاهر می شود. برای بسیاری از ناظران، خوشه ای از کریستال¬های موم مانند یک تکه از ابر نسبتا سفید یا شیری رنگ به نظر می  رسد، از این رو نام روش آزمون را نقطه ابری شدن نهادند. به طور خلاصه، نمونه با سرعتی مشخص سرد شده و در فواصل دمایی یک درجه سلسیوس مشاهده می شود. دمایی که در آن برای اولین بار ابری در ته ظرف آزمون مشاهده می شود، به عنوان نقطه ابری شدن ثبت می گردد.

 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D2500
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 5438
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی