• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 16

شاخص گرانروی

شاخص گرانروی
مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

محاسبه شاخص گرانروی با استفاده از گرانروی سینماتیک در دمای ̊C 40 و ̊C 100

(Calculating Viscosity Index from Kinematic Viscosity at 40 °C and 100 °C)

هدف و دامنه کاربرد:

شاخص گرانروی به طور گسترده استفاده شده و میزانی پذیرفته شده از تغییرات گرانروی سینماتیک بر حسب تغییرات دمای فرآورده نفتی بین 40 و 100 درجه سلسیوس است. هر چه شاخص گرانروی بیشتر باشد بیانگر این است که کاهش گرانروی سینماتیک روان کننده با افزایش دما کمتر است. بنابراین شاخص گرانروی عددی مفرد است که وابستگی گرانروی سینماتیک به دما را نشان می دهد. این استاندارد برای فرآورده های نفتی که گرانروی سینماتیک آنها در دمای ̊C 100 کمتر از 2 میلیمتر به توان 2 در ثانیه است، کاربرد ندارد.

خلاصه روش آزمون:

در این روش، از مقادیر گرانروی سینماتیک اندازه گیری شده در دماهای 40 و 100 درجه سلسیوس و نیز جداول و معادلات مربوطه برای محاسبه شاخص گرانروی استفاده می شود.
  • زمان انجام آزمون :
    یک روز کاری
  • استاندارد ملی ایران :
    INSO 195
  • American Society for Testing and Materials :
    ASTM D2270

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی