• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 21 : 32

خوردگی تیغه مسی

خوردگی تیغه مسی
مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

خوردگی نوار مس

(Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper Strip Test)

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای تعیین خوردگی مس در فرآورده های نفتی مایع و حلال های معین می باشد. این روش فرآورده های فراری که دارای حداکثر فشار بخار 124 کیلو پاسکال در دمای 8/37 درجه سلسیوس می باشند را شامل می شود.

خلاصه روش آزمون:

یک تیغه مسی صیقلی را درون حجم معینی از نمونه فرو برده و در مدت و دمایی که ویژه طبقه مواد مورد آزمون می باشد، حرارت داده می شود. سوخت های هواپیما و بنزین های طبیعی در یک ظرف تحت فشار و سایر فرآورده ها در فشار اتمسفر آزمون می شوند. در پایان مدت حرارت دهی، تیغه مسی را بیرون آورده، پس از شستن رنگ آن با رنگ استاندارد های خوردگی مقایسه می شود.

 • American society for testing and materials :
  ASTM D130
 • استاندارد ملی ایران :
  ISIRI 336
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی