• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
 • ساعت : 0 : 52

تقطیر در فشار خلاء

تقطیر در فشار خلاء
مقدار مورد نیاز : 250 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

تقطیر در فشار خلاء

(Distillation of Petroleum Products at Reduced Pressure)


هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین محدوده نقطه جوش در خلاء، برای فرآورده های نقتی و بیودیزل است که به طور جزئی یا کامل در بیشینه دمای مایع 400 درجه سلسیوس تبخیر می شود.

خلاصه روش آزمون :

شرایط تقطیر نمونه می بایست به ترتیبی اعمال گردد که فشار، دقیقا بین 13/0 تا 7/6 کیلو پاسکال معادل 1 تا 50 میلی متر جیوه کنترل و از نظر تئوری نیز تقریبا یک سینی تقطیر فراهم شود. داده ها می توانند از نقطه جوش اولیه، نقطه جوش نهایی و منحنی تقطیری که رابطه بین درصد حجمی تقطیر شده و دمای نقطه جوش معادل اتمسفری را نشان می دهد، حاصل شوند.
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D1160
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 8908
 • زمان انجام آزمون :
  دو روز کاری

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی