• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 22 : 38

اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان)

اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان)
مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان)

Test Method for (Thiol Mercaptan) Sulfur in Gasoline, Kerosine, Aviation Turbine, and Distillate Fuels Potentiometric Method


هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری گوگرد مرکاپتان در بنزین، نفت سفید، سوخت های توربین هواپیما سوخت های حاصل از تقطیر حاوی 0/0003 تا 0/01 درصد جرمی گوگرد مرکاپتان می باشد. ترکیبات آلی گوگردی مانند سولفید ها، دی سولفید ها و تیوفن ها مزاحمتی ندارند. گوگرد عنصری در مقادیر کمتر از 0/0005 درصد جرمی مزاحمتی ندارد. هیدروژن سولفید در صورتی که حذف نشود، مزاحمت ایجاد می کند.

خلاصه روش آزمون:

نمونه عاری از هیدروژن سولفید در حلال تیتراسیون سدیم استات الکلی حل می شود و به صورت پتاسیومتری با استفاده از پتانسیل بین الکترود مرجع شیشه ای و الکترود شناساگر نقره / نقره سولفید به عنوان شناساگر با محلول نقره نیترات تیتر می شود. گوگرد مرکاپتان تحت این شرایط به صورت نقره مرکاپتید رسوب کرده و نقطه پایانی تیتراسیون با تغییر بزرگی در پتانسیل سل مشخص می شود.
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D3227
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 9379
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی