• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 11 آذر 1400
 • ساعت : 18 : 28

انواع هیدروکربن به روش جذب سطحی (PONA)

انواع هیدروکربن به روش جذب سطحی (PONA)
مقدار مورد نیاز : 5 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

اندازه گیری انواع هیدروکربن به روش جذب سطحی شناساگر فلوئورسانس کننده (PONA)

(Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent Indicator Adsorption)

هدف و دامنه کاربرد : 
هدف از این آزمون اندازه گیری انواع هیدروکربن در محدوده غلظت 5 تا 99 درصد حجمی  هیدروکربن های آروماتیک ،  3/0 تا 55 درصد حجمی الفین ها و  1 تا 95 درصد حجمی هیدروکربن های سیر شده در برش های نفتی که زیر315 درجه سلسیوس تقطیر شده اند ، می باشد. 
خلاصه روش آزمون : 
تقریباً 75/0 میلی لیتر نمونه وارد ستون شیشه ای جذب سطحی که با سیلیکاژل فعال پر شده،     می شود . لایه کوچکی از سیلیکاژل شامل مخلوط مواد رنگی فلوئورسانس کننده می باشد . وقتی تمام نمونه روی سیلیکاژل جذب سطحی شد ، الکل برای واجذبی نمونه از ستون اضافه می شود . هیدروکربن ها بر اساس تمایل به جذب سطحی شان بر روی ستون ، به آروماتیک ها ، الفین ها و هیدروکربن های سیر شده جدا می شوند . مواد رنگی فلوئورسانس کننده نیز به صورت انتخابی با انواع هیدروکربن جدا شده و مرز نواحی آروماتیک ، الفین و هیدروکربن سیر شده را تحت نور ماوراء بنفش نشان میدهد . درصد حجمی هر نوع از هیدروکربن از طول هر ناحیه در ستون محاسبه می شود.
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  ISIRI 8403
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D1319

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی