• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 22 : 7

اندازه گیری گوگرد کل - طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس (XRF)

اندازه گیری گوگرد کل - طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
مقدار مورد نیاز : 50 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

اندازه گیری گوگرد کل به روش طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس (EDXRF)

(Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry)

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از این روش آزمون اندازه گیری گوگرد کل در نفت و فرآورده های نفتی مایع یا نیمه جامد و جامدی که در حرارت ملایم به صورت مایع روان در می آیند و یا در حلال های هیدروکربنی محلول هستند با استفاده از روش طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس با پاشندگی انرژی است.

خلاصه روش آزمون:

نمونه در معرض تابش نشر شده از لوله اشعه ایکس قرار می گیرد. تابش X خاص حاصل از برانگیختگی اندازه گیری و شمارش جمع آوری شده با شمارش های قبلی حاصل از نمونه های کالیبراسیون به منظور بدست آمدن غلظت گوگرد بر حسب درصد جرمی، mg/Kg یا هر دو مقایسه می شود. حداقل سه منحنی کالیبراسیون برای پوشش محدوده غلظتی نیاز است؛ از صفر تا 0/1 درصد جرمی، 0/1 تا 1/0 درصد جرمی و از 1/0 تا 5/0 درصد جرمی.
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 8402
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D4294

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی