• 81 -65611579 021
 • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
 • ساعت : 22 : 58

گرانروی ظاهری با استفاده از شبیه ساز استارت زدن در سرما (CCS)

گرانروی ظاهری با استفاده از شبیه ساز استارت زدن در سرما (CCS)
مقدار مورد نیاز : 70 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

اندازه گیری گرانروی ظاهری در دمای C˚-5 تا  C˚-35 با استفاده از شبیه ساز استارت زدن در سرما 

Apparent Viscosity of Engine Oils and Base Stocks Between –10 °C and –35 °C Using Cold-Cranking Simulator


هدف و دامنه کاربرد : 
گرانروی ظاهری در دستگاه شبیه ساز استارت زدن در سرما  (CCS) برای روغن های موتور خودرو با استارت زدن موتور در دمای پایین رابطه دارد.  

 این روش برای  اندازه گیری گرانروی ظاهری روغن های موتور و روغن های پایه با استفاده از شبیه ساز استارت زدن در سرما در دماهای بین C˚5- تا  C˚35-  در تنش های برشی تقریبی  Pa 50000  تا  Pa 100000 و مقدار سرعت های برشی تقریبی S-1 104   تا    S-1 105   برای گرانروی های تقریبی بین mPa.s  900  تا  mPa.s  25000  می باشد.   نتایج حاصل با این روش آزمون ، به مشخصات کارتر موتور  روغن های موتور نیز مربوط است.  (گرانروی ظاهری :  گرانروی است که با استفاده از این روش آزمون به دست می آید.) 
اندازه گیری گرانروی استارت زدن روغن های پایه به طور معمول برای تعیین مناسب بودن آن ها برای استفاده در فرمولاسیون روغن موتور انجام می شود. 

خلاصه روش آزمون : 
 در این روش یک الکتروموتور ، یک روتور را که به دقت داخل استاتور قرار دارد ، می چرخاند . روغن فاصله بین روتور و استاتور را پر می کند . دمای آزمون نزدیک دیواره داخلی استاتور اندازه گیری می شود و در طی آزمون با استفاده از یک سامانه کنترل شده ، دمای استاتور ثابت نگه داشته می شود. سرعت روتور به عنوان تابعی از گرانروی کالیبره می شود. گرانروی روغن مورد آزمون با استفاده از این کالیبراسیون و سرعت روتور  اندازه گیری شده ، تعیین می گردد.
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 5512
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D5293

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی