• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 21 : 50

قابلیت جدا شدن آب از روغن های نفتی و سیال های سنتزی

قابلیت جدا شدن آب از روغن های نفتی و سیال های سنتزی
مقدار مورد نیاز : 50 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

قابلیت جدا شدن آب از روغن های نفتی و سیال های سنتزی

(Water Separability of Petroleum Oils and Synthetic Fluids)

هدف و دامنه کاربرد : 
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری قابلیت جدا شدن روغن های نفتی یا سیال های سنتزی از آب است. پیشنهاد می شود هنگام آزمون روغن های با گرانروی بیش از mm2/s 90 در دمای ̊C 40 ، آزمون در دمای ̊C 1 ± 82 انجام شود. این استاندارد به عنوان یک راهنما برای تعیین خصوصیات جدا شدن آب از روغن های در معرض آلودگی و آشفتگی آب به کار می رود.


خلاصه روش آزمون :
یک آزمونه متشکل از ml 40 نمونه و ml 40 آب مقطر یا محلول سدیم کلرید % 1 یا آب دریایی سنتزی به مدت 5 دقیقه در یک استوانه مدرج در دمای ̊C 54 یا ̊C 82 ، بسته به گرانروی نمونه هم زده می شود. زمان مورد نیاز برای جدایی امولسیون تشکیل شده پس از هر 5 دقیقه یا در زمان ثبت می شود. اگر پس از ماندن به مدت 30 دقیقه یا زمان مشخص دیگر، جدایی کامل یا کاهش حجم امولسیون به ml 3 یا کمتر رخ نداد، حجم های روغن (یا سیال)، آب و امولسیون باقی مانده در آن زمان گزارش می شود.
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 3169
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D1401

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی